Pracovní skupina dětské paliativní péče vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na konci listopadu 2015 ...

Bilancování 5 let činnosti ČSPM očima jejího předsedy si můžete přečíst zde.

Pilotní program mobilních hospiců

Základní informace o projektu

Pilotní projekt má ověřit přínos mobilní specializované paliativní péče (MSPP) pro systém zdravotní péče z hlediska kvality péče pro pacienta, proveditelnosti, bezpečnosti, ekonomické náročnosti pro zdravotní systém.

Východiska

Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče (MSPP) vychází z následujících předpokladů:

 • U pacientů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob je významnou determinantou kvality života a kvality péče shoda mezi reálným a preferovaným místem péče, tedy mezi místem, kde péče probíhá a místem, kde by si pacient a jeho blízcí přáli, aby probíhala.
 • Moderní paliativní péče je schopna na náležité odborné úrovni po stránce klinické i organizační řešit somatické i psychosociální problémy spojené se závěrem života v různých prostředích: v nemocnici, v domácím prostředí, v náhradním sociálním prostředí.

Trvání programu

1. 4. 2015 – 29.2. 2016

Cílová skupina MSPP

Cílovou skupinou pilotního projektu jsou pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob (s PPS ≤ 50% a předpokládanou prognózou délky života nejvýše 30 dnů) a to s diagnózami onkologickými, neurologickými či CHOPN, kteří si přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí a kteří mají alespoň jednu blízkou osobu, která toto přání pacienta podporuje a je ochotna/schopna s pacientem nepřetržitě pobývat a zajišťovat péči.

Metodika MSPP

Kategorizace zdravotního stavu pacienta v terminálním stadiu dle PPS

Palliative Performance Scale – PPS je modifikací Karnofského škály, specificky upravenou pro využití v paliativní péči. Obsahuje kategorizaci zdravotního stavu dle klíčových parametrů (pohyblivost, aktivita a přítomnost nemoci, soběstačnost, příjem potravy, úroveň vědomi) a je vyjádřena v procentech:

100 % (plné zdraví) ––– 0 % (smrt)

PPS větší než 50: (pacient stabilní)

 • pacient bude v péči PL, který indikuje odb. 925
 • úhrada všech subjektů v péči o tohoto pacienta bude probíhat standardně dle platné úhradové vyhlášky

PPS menší než 50: (pacient nestabilní a nestabilní pacient se závažnými symptomy)

 • pacient výhradně v péči lékaře paliativní medicíny

 

 Paliativní škála funkční zdatnosti (Palliative Performance Scale - PPS) 

 PPS 

Pohyblivost 

Aktivita 

Symptomy nemoci 

Soběstačnost 

Příjem potravy 

Stav vědomí 

100 

neomezená 

normální 

žádné 

plná 

normální 

normální 

90 

neomezená 

normální 

mírné 

plná 

normální 

normální 

80 

neomezená 

normální, vyžaduje úsilí 

mírné 

plná 

normální nebo snížená 

normální 

70 

omezená 

neschopen zaměstnání/práce 

významné 

plná 

normální nebo snížená 

normální 

60 

omezená 

neschopen práce /činností doma 

významné 

příležitostná pomoc nutná 

normální nebo snížená 

normální nebo zmatenost 

50 

převážně leží nebo sedí 

neschopen žádné práce 

plně rozvinutá choroba 

častá pomoc nutná 

normální nebo snížená 

normální nebo zmatenost 

40 

převážně na lůžku 

neschopen většiny činnosti 

plně rozvinutá choroba 

nutná pomoc s většinou činností 

normální nebo snížená 

normální nebo spavost +/- zmatenost 

30 

trvale na lůžku 

neschopen žádné činnosti 

plně rozvinutá choroba 

úplná nesoběstačnost 

snížená 

normální nebo spavost +/- zmatenost 

20 

trvale na lůžku 

neschopen žádné činnosti 

plně rozvinutá choroba 

úplná nesoběstačnost 

srkání tekutin 

normální nebo spavost +/- zmatenost 

10 

trvale na lůžku 

neschopen žádné činnosti 

plně rozvinutá choroba 

úplná nesoběstačnost 

jen zvlhčování úst 

spavost nebo bezvědomí +/- zmatenost 

smrt 

 

Stratifikace pacienta

Vyhodnocení stavu pacienta na základě závažnosti symptomů.

Edmonton Symptom Assessment Scale – ESAS (ke stažení) – bude v rámci pilotního programu u pacientů s PPS menší než 50 prováděno 1x denně.

Pro pacienty s demencí (v jejichž případě nelze vyhodnotit závažnost symptomů dle ESAS) lze využít škálu distresu MSSE (Mini-Suffering State Examination)

Účastníci programu - mapa

Pravidla poskytované péče v rámci pilotního programu

 1. Zřízení nové odbornosti pilotního programu odpovídající péči odb. 720 + 925 v jednom subjektu.
 2. Zřízení nového samostatného IČP v daném subjektu pouze za účelem pilotního programu – pro lékařskou a sesterskou péči odpovídající péči odb. 720 + 925 v jednom subjektu.
 3. Paliativní péče v rámci programu bude poskytována pacientům v terminálním stadiu (nikoli např. apalickým pacientům).
 4. Péče v rámci programu bude poskytována cca 380 pacientům za celý systém (tj. VZP ČR a Svaz ZP).

Kompetence účastníků programu

 • Lékař provádí svou činnost v rozsahu výkonů dle platného SZV odb. 720; za tímto účelem jsou zavedeny signální kódy (s nulovou bodovou hodnotou), které jsou nutné pro získání přehledu o poskytované péči a intervencích lékaře u daného pacienta – viz příloha ke stažení.
 • Sestra provádí svou činnost v rozsahu výkonů dle platného SZV odb. 925; za tímto účelem jsou zavedeny signální kódy (s nulovou bodovou hodnotou), které jsou nutné pro získání přehledu o poskytované péči sestry u daného pacienta – viz příloha.
 • Doprava za pacientem je součástí paušální úhrady – kalkulována v režii; pro dopravu za pacientem je rovněž signální kód - bude vykazován Čas lékaře strávený dopravou za pacientem á 10 min – viz příloha.
 • Veškerá další péče o pacienta je zajišťována pouze tímto subjektem. V případě potřeby jiné péče (např. psychologické, praktického lékaře, konzilia dalších specialistů apod.) je tato péče v režii daného subjektu pilotního programu.
 • Předpokladem přijetí pacienta do pilotního programu MSPP je informovaný souhlas pacienta a jeho rodiny s podmínkami a cíli MSPP. Pokud se pacient a/nebo jeho rodina rozhodne ukončit léčbu v rámci pilotního programu, bude z tohoto programu vyřazen. Náklady na další zdravotní péči nejsou v režii subjektu pilotního programu.
 • Nezbytná je spolupráce rodiny, její výslovný souhlas a připravenost na zajišťování této ambulantní služby – veškerá činnost s rodinnými příslušníky – pohovory, telefonické konzultace, zaučování v ošetřování, psychologická péče rodinným příslušníkům apod. je zajištěna tímto subjektem a zahrnuta do paušální platby.
 • Lékař paliativní péče zajišťuje i veškerá potřebná léčiva, registrujícímu praktickému lékaři pouze podává informace o průběhu péče a stavu pacienta, nedeleguje na něj žádnou preskripci nebo další ošetření či vyšetření; úhrada za léčiva je součástí paušální úhrady.
 • Péče o pacienta probíhá v režimu 24/7 a je výhradně zajišťována daným subjektem.
 • Úhrada je paušální – na 1 RČ/1 den – dle stavu pacienta bude vykazován kód výkonu:
  • 80900 – Pacient nestabilní (1161 Kč)
  • 80901 – Pacient nestabilní se závažnými symptomy (1452 Kč)
 • V paušální platbě výkonu je zahrnuta platba za veškerou péči (výkony lékaře i sestry, event. psychologa nebo jiných specialistů přizvaných ke konziliu, doprava za pacientem bez ohledu na vzdálenost, léčba souvisejících komplikací, léčivé přípravky, spotřebovaný materiál, amortizace a náklady na údržbu přístrojů apod.).
 • Ukončení léčby je vykázáno signálním kódem prohlídky zemřelého mimo lůžkové oddělení, nebo signálním kódem ukončení léčby v rámci pilotního programu na přání pacienta a/nebo rodiny, nebo signálním kódem hospitalizace pacienta (viz příloha). Pokud k tomu bude subjekt pilotního programu oprávněn rozhodnutím příslušného krajského úřadu, provede prohlídku zemřelého lékař daného subjektu pilotního projektu.
 • Pokud nelze ze závažného důvodu uskutečnit dožití pacienta v domácím prostředí, bude vyřazen z léčby v rámci pilotního programu MSPP. Za závažný důvod je považováno přání pacienta a/nebo rodiny, aby další péče probíhala v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo výskyt zdravotního problému, jehož bezpečné paliativní řešení na náležité odborné úrovni není v domácím prostředí zajistitelné.
 • Maximální délka hrazené péče o pacienta v terminálním stavu v domácím prostředí je 30 kalendářních dní. Její následné pokračování již bude v režii daného poskytovatele paliativní péče.
 • Poskytovatel péče předává v rámci samostatného IČP programu každý měsíc k úhradě dávky – formou vykázaných výkonů 80900 nebo 80901 zároveň s příslušnými signálními kódy dle přílohy.
 • Poskytovatel každý měsíc předá zároveň s dávkami k úhradě na samostatném listu pro každého ošetřovaného pacienta souhrnnou tabulku s přehledem podávaných léčivých přípravků, včetně dávkování.

Metodika vyhodnocení

Charakter klinického hodnocení

Prospektivní hodnocení komplexní zdravotní intervence a jejího vlivu na kvalitu života, celkové čerpání zdravotní péče a místo úmrtí u terminálně nemocných pacientů. V rámci pilotního projektu je hodnocenou komplexní intervencí model specializované paliativní péče (MSPP), která integruje lékařkou a ošetřovatelskou péči a zajišťuje trvalou dostupnost (7/24) této péče. Výsledky MSPP budou srovnány s objemem, strukturou a nákladností zdravotní péče u kontrolní skupiny pacientů se srovnatelnými klinickými a prognostickými charakteristikami.

Partneři projektu

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Základní hypotézy

 1. Model MSPP umožní dožít v domácím prostředí významné většině (≥ 80%) pacientů v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci, kteří si to přejí.
 2. Formou MSPP je v domácím prostředí možné zajistit bezpečnou paliativní péči na náležité odborné úrovni („lege artis“), s jasným vymezením kompetencí, řádným nakládáním s léčivy a správně vedenou dokumentací.
 3. Náklady na zdravotní péči v rámci MSPP jsou srovnatelné nebo nižší než u jiných způsobů zajištění zdravotní péče v závěru života o nemocné se srovnatelnými diagnostickými a prognostickými charakteristikami.

Účastníci pilotního projektuposkytovatelé MSPP

 • Diecézní charita Brno – pracoviště Rajhrad a Třebíč
 • Hospic sv. Alžběty o.p.s. Brno
 • Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. Zlín
 • Domácí hospic Cesta domů, z.ú. Praha
 • Občanské sdružení Most k domovu, z.ú. Praha a Praha-západ
 • Oblastní charita Červený Kostelec
 • Mobilní hospic Ondrášek Ostrava

Trvání pilotního projektu

Pilotní projekt MSPP bude realizován v období 1.4. 2015 do 31.12.2015 nebo do dosažení cílového počtu zařazených pacientů.

Atlas mobilní specializované péče v Evropě

Informace o úrovni mobilní specializované péče v Evropě naleznete také v unikátním online atlasu mobilní specializované paliativní péče v Evropě. Jedná se o vizualizaci dat sesbíraných výzkumníky několika evropských akademických pracovišť v roce 2015. Koordinaci sběru dat a jejich interpretaci provedlo Centrum paliativní péče v Praze.