Ohlednutí za IV.česko-slovenskou konferencí paliativní medicíny v Bratislavě

Zveřejněno: 28. listopadu 2012 |

Letos již počtvrté se uskutečnila společná česko-slovenská konference paliativní medicíny. V kongresovém sále hotelu Saffron se 15.-16.11.2012 setkalo více než  150 lékařů a sester, aby 2 dny poslouchali, přemýšleli a diskutovali o různých aspektech péče o pacienty v závěru života. Početní zastoupení českých a slovenských účastníků bylo srovnatelné.

První den konference zazněla přehledová sdělení o paliativní péči u křehkých geriatrických pacientů, pacientů se syndromem demence i kriticky nemocných  v prostředí intenzivní medicíny. Samostatné přednáškové bloky byly věnovány depresi a novinkám v léčbě bolesti a nespavosti a maligní střevní obstrukce. Formou panelové disputace („Pro“ a „Proti“) byla diskutována otázka vlivu nekurativní protinádorové léčby na kvalitu a délku života. Významnou část programu představovaly přihlášené příspěvky účastníků: většinou velmi zajímavé kasuistiky a vlastní klinické zkušenosti s paliativními léčebnými postupy. Druhý den konference  začal tradičními ranními tematickými  setkáními s odborníky („meet the expert  session“) – letos o léčbě opioidy a riziku závislosti a praktických aspektech práce v geriatrickém týmu. V odborném programu zaznělo několik inspirativních sdělení o organizaci paliativní péče, její standardizaci a také o hodnocení efektivity hospicové péče. V paralelním bloku věnovaném pediatrické paliativní péči byly představeny a diskutovány zkušenosti s touto formou péče na Slovensku. Závěrečný blok patřil etickým a právním aspektům paliativní péče. Diskuse ukázala, že se jedná o téma velmi aktuální a naléhavé.

Organizace konference byla perfektní. Atmosféra  byla otevřená, přátelská a diskusní. Kromě získání nových poznatků a setkání s dlouholetými příteli jsme tak mohli  navázat kontakty s novými zajímavými kolegy.

Těšíme se, že budeme v tradici česko-slovenských konferencí i v budoucnu pokračovat. Příští, v pořadí již V. konference se  uskuteční  19.-20.9.2013 v Brně.

 

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

vědecký sekretář ČSPM

 

K dospozici máte jak program tak abstrakta, která uveřejňujeme s laskavým svolením slovenské pobočky firmy Solen.

Je naše země připravena na stáří? Diskuze o právech starších osob

Zveřejněno: 27. listopadu 2012 |

Tisková zpráva zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové

Dne 20. listopadu 2012 se ve Strakově akademii konala diskuze o právech starších osob, kterou pořádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Akce se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, státní správy, neziskového sektoru a akademické obce. Cílem bylo rozvinout diskuzi o současném stavu ochrany práv starších osob v ČR, upozornit na aktuální problémové oblasti, nastínit další možné kroky i představit připravované nástroje na posílení ochrany práv starších osob na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Právům starších osob není v české společnosti přes veškerou snahu věnován dostatek pozornosti, a to i navzdory faktu, že starší osoby jsou jednou z nejzranitelnějších skupin obyvatel,“ uvedla na úvod zmocněnkyně vlády pro lidská práva a patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Mgr. Monika Šimůnková. Upozornila na negativní vnímání seniorů, které podle loňského průzkumu Eurobarometru sdílí více jak polovina české populace. Varovala také před množícími se informacemi o dlouhodobém týrání a špatném zacházení s rodiči – seniory ze strany jejich dětí za tichého tolerování této nepřijatelné praxe dalšími příbuznými či okolím. V úvodním slovu veřejného ochránce práv, předneseném Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., bylo upozorněno mj. na přístup k sociální a právní pomoci, či potřebu větší ochrany starších osob před nekalými obchodními praktikami.

V prvním panelu nazvaném „Právo starších osob na důstojný život“ vystoupili Alena Krásná z Linky seniorů Elpida, Mgr. Petra Zdražilová z Kanceláře veřejného ochránce práv, Martina Špinková z Hospicového občanského sdružení Cesta domů, Mgr. Alena Horáková z Ministerstva vnitra ČR a pplk. Ing. Jaroslav Karásek z Policie ČR. Z příspěvků i následných vyjádření publika vyplynulo, že existuje celá řada oblastí, ve kterých je třeba posílit ochranu práv starších osob. Velká pozornost byla věnována otázce paliativní péče, kde je možné vysledovat mnoho problematických bodů, např. nedostatečná dostupnost a financování, nemožnost poskytovat adekvátní péči ve specializovaných ambulantních zařízeních a v domácím prostředí, nedostatečná informovanost pacientů a rodiny o diagnóze a prognóze, chybějící podpora pečujících přátel a příbuzných. Zařízení sociálních a zdravotních služeb nejsou dostatečně provázány a potýkají se s nedostatkem personálu. Klienti zařízení sociálních služeb se setkávají s omezováním osobní svobody a pohybu, s nedostatkem soukromí a lze vysledovat i nedostatky ve smlouvách o poskytnutí sociálních služeb. V poslední době se také vyskytly případy neregistrovaných ubytovacích zařízení podnikajících na základě živnostenského oprávnění, které neoprávněně poskytují sociální služby. Přítomní také upozornili na chybějící sociální bydlení, snižování počtu lůžek v nemocnicích či problém vymahatelnosti povinnosti dětí starat se o své rodiče zakotvené v zákoně o rodině i problematickou realizaci dosavadních koncepčních materiálů na podporu pozitivního stárnutí.

Na druhém panelu „Věková diskriminace: Aktuální trendy ke zvýšení ochrany práv starších osob“ představili Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí, Matthias Kloth z Rady Evropy, JUDr. Karel Komárek z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Mgr. Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv současné i budoucí aktivity v oblasti práv starších osob obecně a boji proti věkové diskriminaci konkrétně. Zmíněn byl např. návrh Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, výzkum o věkové diskriminaci v přístupu k finančním službám plánovaný veřejným ochráncem práv i právě probíhající diskuze o možné úmluvě o právech starších osob na úrovni Organizace spojených národů či návrh doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o podpoře lidských práv starších osob. Z následné krátké diskuze vyplynula potřeba důsledně sledovat způsob implementace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 a v ideálním případě zajistit, aby se stal součástí programu vlády.