Před půlnocí – Ladislav Kabelka

Zveřejněno: 22. dubna 2013 |

Rozhovor s prim. Ladislavem Kabelkou o paliativní péči v pořadu České televize Před půlnocí ke zhlédnutí zde.

Národní onkologický program

Zveřejněno: 22. dubna 2013 |

Česká onkologická společnost uveřejnila novou aktualizovanou verzi Národního onkologického programu (NOP).Jedná se o koncepční dokument, ze kterého by měli vycházet tvůrci zdravotní politiky v oblasti prevence a léčby nádorových nemocí. Jsme velmi potěšeni, že je v tomto strategickém dokumentu uvedena také problematika paliativní péče. Mezi úkoly je zde uvedeno:

„Podporovat budování sítě ambulantních, lůžkových a domácích zařízení paliativní péče. Integrovat paliativní péči do činnosti KOC i onkologických pracovišť mimo tato centra“.

Celý text Národního onkologického programu naleznete zde.

O dvou ministerstvech a jedné posteli

Zveřejněno: 15. dubna 2013 |

 Většina z nás si přirozeně přeje končit život doma v péči svých nejbližších. Ti by nezřídka byli ochotni pečovat, ale bez odborné podpory to většinou nezvládnou.

Odborná podpora dle zkušenosti mnoha zemí okolo nás znamená paliativní tým složený z lékaře, sester, sociálního pracovníka, psychologa a dalších profesí. Tito všichni či někteří z nich se u pacienta v rodině sejdou a jemu i pečujícím pomohou tím důležitým obdobím života dobře projít. Mají jasné role a používají je podle toho, jak je kde třeba. Umějí spolupracovat ve prospěch pacienta i jeho blízkých. Většina nákladů časových a materiálních zůstává na rodině, kdyby se tedy platil rozumně den takové péče, budou spokojeni všichni zúčastnění, ale patrně i státní kasa. Ale přestože tento obrázek celý vypadá smysluplně, nahoře nad touto modelovou rodinou trůní dvě ministerstva, která by měla a mohla spolu spolupracovat, ale není tomu tak. Když tam dorazíte na jednání, máchají jedni rukou směrem jižním a druzí severním, ať to prý řeší ten druhý. A voda v nedaleké Vltavě plyne dál a nic se neděje. Jen nás ročně 100 000 zase umře a aspoň dvě třetiny by mohly zemřít o dost lépe – bez opuštěnosti, bez bolesti, vyrovnaní, rozloučení.
Podle výzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK a Cesty domů z roku 2011 si 78% lidí přeje umírat doma a dokonce 88% zdravotníků pokládá domácí prostředí za nejvhodnější pro péči na konci života. Přesto služba, díky níž mohou i pacienti s komplikovanými symptomy zůstat až do konce života s odbornou péčí doma, zatím v naší zemi regulérně možná není. A je jen otázkou sil a naděje těch, kteří ji na pár místech v ČR poskytují bez smlouvy s pojišťovnami a s podporou dárců a stále nejistých a poměrně rozmarných státních dotací (někde již více než 10 let), jak dlouho ještě vydrží ukazovat, že v nabídce služeb pro nevyléčitelně nemocné existuje prázdný prostor mezi péčí v nemocnicích a péčí zajištěnou praktickým lékařem a agenturami home care. Tento prostor právě mobilní hospic umí smysluplně a efektivně zaplnit.
Již bezmála 10 let vedou přední paliativní odborníci v naší zemi četná jednání především s Ministerstvem zdravotnictví a s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale i s Ministerstvem práce a sociálních věcí o možnosti přiznání místa pro mobilní specializovanou paliativní péči (mobilní hospic) v rámci našeho zdravotně-sociálního systému, především pak o možnosti a způsobu regulérní úhrady péče zdravotníků, kteří s umírajícími lidmi pracují v jejich přirozeném prostředí, doma.
Zdá se však, že kromě těch, kteří péči akutně potřebují a podporu paliativního týmu by využili, protože si přejí být na konci života doma, to zatím nikoho příliš nezajímá. Obě ministerstva na této péči zainteresovaná (multidisciplinární paliativní tým, pracující s nemocným člověkem doma, se skládá jak ze zdravotníků, tak z profesí nezdravotnických), si přehazují rozhodnutí jako horký brambor a nabízejí argumenty, které lidé v oboru pracující nedokážou a nemohou brát vážně a mohou nad nimi jen nevěřícně vrtět hlavou. Všeobecná zdravotní pojišťovna to pak celé jen tvrdí tvrzením, že tato péče není třeba, je zajištěna, že ji již poskytují praktici společně se sestrami z agentur home-care. Ale tak to není, je to veliký omyl. Svědčí o tom praxe v terénu, ale také různé výzkumy a čísla.
Nabídnu pro ilustraci jeden „číselný“ pohled, zcela jednoduchý: ze zhruba 100 000 lidí, kteří ročně v naší zemi zemřou, jich 20 000 zemře doma. Máme přes 5000 praktických lékařů. Na jednoho praktika tedy připadají 4 lidi ročně, kteří mu zemřou doma. 2-3 lidé z toho umírají dle oficiálních dat ÚZISu náhle, nečekaně. Z toho vyplývá, že praktický lékař v ČR se ročně postará průměrně doma o jednoho až dva umírající. Nemá tedy dostatečnou zkušenost a erudici pro tuto péči. Nemá pro to ale ani možnosti – nemůže odejít domů za pacientem, když má ordinační hodiny, nemůže každou noc držet pohotovost na telefonu. A těžcí pacienti, kteří umírají, nemohou často počkat do druhého dne. Zdá se, že výše popsané tvrzení VZP stojí na vodě a rozhodně nevypadá jako systémové řešení – asi je tedy třeba hledat jiné.
Bohužel realita dnešních dnů je taková, že paliativní odborníci u nás místo seriózního vyjednávání o ukotvení potřebné a žádané služby v našem zdravotně-sociálním systému spíše bojují s podobnými představami v rovině mýtů a neověřených tvrzení, kdy ti „nahoře“, navíc rozdělení do dvou sousedních institucí a budov, mají pocit, že je vše vyřešeno (nebo to má řešit ten druhý) a jedeme. A „dole“ zůstává odhadem nás 80 000 lidí ročně, kteří by to chtěli jinak, ale již mnoho a mnoho let to je stále stejné: v nemocnici nás každý rok zemře asi 60 000, v léčebnách dlouhodobě nemocných asi 10 000 a v sociálních ústavech asi 6 000. V paliativních zařízeních jen asi 3-4000… Představme si pro ilustraci v číslech malých třídu ve škole se 30 žáky: učitelka dostane paliativní péči a všichni žáci skončí svůj život v nemocnici. Nebo průměrně naplněný autobus: paliativní péči dostane řidič a všichni cestující opět budou odkázáni na nemocnice, které stojí stát více a péče je neadekvátní, tedy jiná, než je v závěru života potřeba.
Ptali jsme se na evropské koncepční řešení a vizi předsedy vědeckého výboru kongresu EAPC (Evropské asociace paliativní péče), který se letos bude konat v Praze. Pan Lukáš Radbruch řekl: „Konsensus v celé Evropě je jednoznačný – většina pacientů si přeje zůstat doma, proto paliativní domácí týmy jsou tou hlavní cestou, kterou jdeme. Lůžkové hospice užije jen malá část pacientů, u nichž složité zdravotní problémy a absence pečujících blízkých osob neumožňují péči doma.“ U příležitosti kongresu, na který přijede několik tisíc paliativních odborníků z celého světa, byla vydánaPrague Charter (Pražská charta) – výzva vládám, aby uznaly právo na paliativní péči jako jedno ze základních práv, a podle toho konaly. Dolehne toto světové volání i do dvou hranatých budov v pražském Podskalí? A projeví se pak u nás doma?

 

více článků z blogu Martiny Špinkové si můžete přečíst zde.

Zpráva o ustavení a počáteční činnosti Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice

Zveřejněno: 15. dubna 2013 |

MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice byla slavnostně ustavena 2. října 2012 na Velehradě za účasti zástupců České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Asociace nemocničních kaplanů.

Součástí ustavujícího jednání byly volby členů výboru a revizní komise. Předsedou katolické asociace se stal MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, místopředsedou P. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., sekretářkou PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. a pokladníkem P. ThLic. Václav Tomiczek. Dalšími členy výboru jsou P. Dr. Vojtěch Eliáš, Th.D. a MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA.

V čele revizní komise stanul Ing. Miroslav Šot, který za svou sekretářku jmenoval Mgr. Hanu Stejskalovou; třetím zvoleným členem tohoto kontrolního orgánu je P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw Furtan.

Katolická asociace nemocničních kaplanů sdružuje nemocniční kaplany a dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví ustanovené Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke službě nemocným a odborníky, např. konzultanty, supervizory, odborné poradce/garanty v oblasti pastorační péče ve zdravotnictví, teology aj.

Působí na celostátní úrovni v souladu s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřenou 20. 11. 2006 a jejím Dodatkem č. 1 z 12. 12. 2011.

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů sleduje svou činností:

  • podporu odborného i osobnostního růstu, včetně konzultační pomoci a supervize, poskytovatelů pastorační péče ve zdravotních a sociálních službách;
  • prosazování pastorační péče jako integrální součásti komplexní zdravotnické péče;
  • zapojení nemocničních kaplanů do zdravotnických týmů;
  • spolupráci s církevními autoritami Katolické církve, zvláště v oblasti vzdělávání nemocničních kaplanů;
  • poskytování konzultační pomoci zařízením zdravotních a sociálních služeb, rovněž církevním a státním orgánům při vypracování zásad pro poskytování pastorační péče na národní úrovni tak, aby byl brán náležitý zřetel na evropská doporučení;
  • pořádání odborných konferencí;
  • spolupráci se vzdělávacími institucemi, jejichž působení se dotýká poslání a cílů asociace, s katolickými i ekumenickými organizacemi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů doporučuje v tomto roce k účasti pracovníků ve zdravotnictví následující aktivity:

  •  na republikové nebo oblastní úrovni

 

Termín Aktivita Místo konání Pořadatel
22. 4. II. celorepublikové setkání
nemocničních kaplanů
Rajhrad Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

a další

3. – 4. 5. V. brněnské bioetické dny:
Ochrana počínajícího života
Brno Moravskoslezská křesťanská akademie

Kolegium katolických lékařů

Diecézní charita Brno

Bioetické centrum Hippokrates

Rada pro bioetiku ČBK

11. 5. VIII. ročník Setkání křesťanských zdravotníků
v Nemocnici Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Praha Kongregace

Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

20. – 23. 6. Duchovní obnova pro zdravotníky
a pracovníky charity
Vranov
u Brna
Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly
22. 6. Třetí pouť lékařů a zdravotníků Svatý Hostýn Kolegium katolických lékařů

Arcibiskupství olomoucké

25. – 28. 7. Exercicie pro lékaře a zdravotníky Velehrad Poutní a exerciční
dům Stojanov
Říjen 2013 XIV. ročník

Bioetická konference

Olomouc Moravskoslezská křesťanská akademie

Etická komise FN Olomouc

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

29. 9. – 3. 10. IX. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů Velehrad Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

a další

 

  • na lokální úrovni

 

Únor 2013 Slavení Světového dne nemocných
Říjen 2013 Setkání pracovníků ve zdravotnictví u příležitosti
sv. Lukáše, patrona lékařů

 

 

Kontakt na Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR:

PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 562/9, pošt. schránka 193

771 01 Olomouc

E-mail: sekretariat.kank@seznam.cz