Tisková zpráva ČSPM k vyhodnocení pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče

Zveřejněno: 27. října 2016 |

Pilotní program mobilních hospiců a VZP přinesl nadějné výsledky. Potvrdila se bezpečnost a kvalita zajištěné péče. Jednání se povedou o rozšíření do dalších regionů ČR, delším období péče a pro další typy nemocných. Cílem je také zapojit ostatní pojišťovny. Pilotní program bude nejspíše pokračovat také v následujícím roce. Do systému standardní úhrady z veřejného zdravotního pojištění by měl být zařazen od roku 2018.

Tisková zpráva ke stažení v PDF

Tisková zpráva – 26.10.2016

Téměř všichni si přejeme jednou zemřít doma. Vypovídají o tom reprezentativní výzkumy českéspolečnosti, provedené opakovaně Cestou domů ve spolupráci se společností STEM/MARK (domasi přeje dožít 78 % z nás; více viz data.umirani.cz). Přesto umíráme na akutním lůžku v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory. . V mnoha zemích západní Evropy (Německo, Rakousko, země Beneluxu, Británie) je přitom domácí paliativní péče všeobecně dostupná a hrazená z veřejných prostředků. Mobilní paliativní péče umožňuje dožít důstojně v domácím prostředí, zároveň s podporou moderní medicíny.

Od jara roku 2015 běží pilotní program, který měl za cíl ověřit, jestli je mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP, tzv. Mobilní hospic) bezpečnou formou zdravotní péče, která má klinický přínos pro pacienta a není významně dražší než současné způsoby péče o umírající. Vyhodnocení pilotního programu, které provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), na tyto otázky odpovědi dává a otevírá prostor pro jednání, jak systematicky zlepšit péči o umírající v ČR. Sběr dat, který mobilní hospice v průběhu pilotního projektu prováděly, byl podpořen grantem Nadačního fondu AVAST v rámci programu „Spolu až do konce“.

Pilotní program analyzoval péči, kterou poskytlo 8 hospicových organizací napříč republikou 327 pacientům v období duben 2015 – únor 2016. Péče měla charakter “domácí hospitalizace“ pacienta v terminální fázi onemocnění: mobilní hospic zajišťoval veškerou zdravotní péči, kterou pacient v průběhu péče potřeboval, v režimu 24/7/365. Mobilní hospice, které dosud úhradu ze zdravotního pojištění nemají a pracují díky podpoře dárců asi ve dvaceti okresech ČR, se zavázaly garantovat, že nejméně 80 % pacientů přijatých do péče skutečně dožije doma a VZP se zavázala hradit mobilnímu hospici po dobu maximálně 30 dnů života pacienta část nákladů na péči, odstupňovanou podle závažnosti stavu.

Jaké jsou výsledky?

Pilotní program mobilní specializované paliativní péče prokázal, že mobilní hospice jsou schopné:

 1. bezpečně, kvalitně a při respektování všech zákonných norem pečovat o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí;
 2. dochovat pacienta, který si to přeje a má podporu své rodiny v domácím prostředí až do smrti v 92 až 97 % případů;
 3. v závěru života pacientů se zhoršujícími se symptomy účinně tlumit bolest a zachovat kvalitu života
 4. I když v péči mobilních hospiců dožívají pacienti se značnými potřebami zdravotní péče, nedochází u této skupiny k nárůstu vykázaných nákladů v posledních dnech života. Naopak průměrné náklady vykázané za jeden den v posledním měsíci života pacientů MSPP jsou 1 316 Kč. Tato hodnota se pohybuje na spodní hranici vykázaných nákladů ve všech náhodně vytvořených kontrolních skupinách, které ÚZIS modeloval na datech 70.000 pojištěnců VZP, kteří zemřeli ve stejném období. Průměrné náklady na jeden den v závěru života v těchto kontrolních skupinách byly 1 632 Kč.

Tyto závěry jsou výsledkem nestranného zhodnocení pilotu Ústavem zdravotnických informací a statistiky, a jsou odsouhlasené všemi zúčastněnými stranami.

Poznámky ČSPM k financování:

Průměrná úhrada ze strany VZP u pacientů v pilotním programu byla 1316 Kč za jeden den péče (ošetřovací den). Reálné náklady mobilních hospiců na zdravotnické služby za jeden ošetřovací den se pohybovaly v rozmezí 1700-1900 Kč. Pokrytí finančního rozdílu musely v průběhu pilotního projektu hospice i nadále hledat u dárců a krajů. Také všechny nezdravotnické služby umírajícím, tedy terénní sociální práce, psychoterapeutická nebo psychologická podpora, péče o pozůstalé a další, nejsou předmětem úhrady ze zdravotního pojištění a hospice na ně musejí opět peníze shánět jinde.

Průměrná délka péče o pacienty v pilotním programu byla 15,2 dnů, medián 8 dnů. Celkem 12,5% pacientů bylo v péči déle než 30 dnů, kdy již VZP náklady nehradila a mobilní hospice je musely krýt z darů, veřejné sbírky a dotací.

Za vyjednávací tým ČSPM

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.


Kontaktní osoby pro další informace:

 

prim. MUDr. Ladislav Kabelka
ČSPM, předseda, Brno, kabelka@paliativni-institut.cz, 737230772

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
ČSPM, garant vyhodnocení pilotního programu, Brno, oslama@mou.cz, 608642076

Mgr. Marek Uhlíř
Mobilní hospic Cesta domů, ředitel, Praha, marek.uhlir@cestadomu.cz, 773481234 (kontaktní údaje vedoucích pracovníků mobilních hospiců v konkrétních regionech rád předá, prosím,napište si o ně v případě zájmu)

Pozvánka na mezinárodní konferenci Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe

Zveřejněno: 24. října 2016 |

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vás zve na mezinárodní konferenci s názvem „Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe„, která se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od 10 hod. (registrace od 9.30) v prostorách Poslanecké sněmovny, místnost č. 205, 2. patro (Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana (viz mapa). Konferencí bude provázet paní Táňa Fischerová. Na konferenci vystoupí přední zahraniční a čeští odborníci na problematiku rodinné péče. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím registračního formuláře. Účast na konferenci je zdarma.

Pozvánka a program ke stažení

 

Odborný seminář Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v Čr a ve světě

Zveřejněno: 21. října 2016 |

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

za odborné spolupráce

s CENTREM PRO STUDIUM DLOUHOVĚKOSTI A DLOUHODOBÉ PÉČE

FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY

si Vás dovolují pozvat na

ODBORNÝ SEMINÁŘ

INTEGRACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE: REFLEXE STAVU V ČR A VE SVĚTĚ

který se koná dne 22. 11. 2016 v Jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup přes recepci A z Valdštejnské ulice)

Tématům spojených s integrací zdravotní a sociální péče se v zahraničí věnuje značná pozornost. Integrovaná péče je považována za jeden z nástrojů zlepšování dostupnosti, kvality a výsledků poskytované péče, a to zejména u zranitelných skupin pacientů. I v České republice se jedná o téma bezesporu aktuální. Cílem semináře je tak přispět k rozvoji spolupráce a integrace péče v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb. Věříme, že odborná diskuse, sdílení zkušeností a dobré praxe může pomoci rozvoji a lepšímu pochopení možností a metod zajištění návaznosti péče a užšímu propojení zdravotní a sociální péče i v České republice. Odpolední blok dobrých praxí odborného semináře je zaměřen zejména na integraci péče u pacientů s cévními mozkovými příhodami, s demencí nebo možnostmi organizace a užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s neformální péčí.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku


Svou účast (jméno, pozice, pracoviště) potvrďte na tomto odkaze: http://bit.ly/2dxUeCY

nebo na e-mail: marcela.janeckova@fhs.cuni.cz

Gestor akce: doc. MUDr. Milada Emmerová CSc

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu

Pozvánka a program ke stažení

 

Kapacita Druhé konference dětské paliativní péče byla naplněna

Zveřejněno: 21. října 2016 |

Dovolujeme si oznámit, že kapacita konference již byla naplněna. Můžete se i nadále přihlásit jako náhradnící vyplněním tohoto formuláře. Více informací najdete na stránce www.detsky-hospic.cz.

Změna sídla sekretariátu

Zveřejněno: 17. října 2016 |

Dovolujeme si Vás informovat, že Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně změnila od 17. 10. 2016 sídlo sekretariátu.

Naší novou adresou je:

Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Seminář Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu

Zveřejněno: 17. října 2016 |

dovolujeme si Vás pozvat na seminář

Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu

pod záštitou
pana předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
výboru pro zdravotnictví PS PČR
výboru pro sociální politiku PS PČR
Kanceláře WHO v Praze

Seminář se koná 1. 11. 2016 od 14 do 17 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost 205

Více informací a program naleznete v pozvánce.

Mobilní specializovaná paliativní péče v roce 2017

Zveřejněno: 7. října 2016 |

Stanovisko České společnosti paliativní medicíny (ke stažení v PDF)

Východiska

 • MSPP je formou specializované ambulantní paliativní péče v domácím nebo náhradním sociálním prostředí zajišťující nepřetržitou dostupnost lékařské a ošetřovatelské péče (Podrobněji viz MSPP-popis služby, odstavec 1).
 • MSPP je určena pacientům v konečných fázích nevyléčitelných chorob s předpokládanou prognózou v řádu několik týdnů až několika měsíců (Podrobněji viz MSPP –popis služby, odstavec 2)
 • V období 2015-2016 proběhla první fáze pilotního projektu MSPP, která prokázala, že díky této službě, mohou nevyléčitelně nemocní pacienti, kteří si to přejí, dožít v domácím prostředí.

ČSPM vychází z předpokladu, že MSPP bude od 1.1.2017 nadále hrazeno VZP v režimu pilotního projektu. Současně předpokládáme, že v průběhu roku 2017 budou vytvořeny registrační listy příslušných výkonů a MSPP bude zařazena do Seznamu zdravotních výkonů s platností od r. 2018.

Doporučení pro MSPP v roce 2017

Pro pilotní projekt MSPP v roce 2017 doporučujeme následující parametry

 1. Poskytovatel MSPP splňuje následující personální požadavky: lékař (minimálně L2): celkem úvazek 1,2, z toho lékař L3 s nástavbovou atestací z oboru Paliativní medicína nebo Paliativní medicína a léčba bolesti minimálně 0,2. zdravotní sestra: minimálně 5,0 úvazků (podrobněji viz MSPP –popis služby, odstavec 3)
 2. Zdravotní péče je z veřejného zdravotního pojištění v rámci pilotního programu hrazena formou paušální platby za ošetřovací den. V platbě za ošetřovací den jsou zahrnuty veškeré náklady na zdravotní péči. Výše platby za ošetřovací den v roce 2017 by měla vycházet ze zkušeností a dat z 1. fáze pilotního projektu MSPP.
 3. Péče je hrazena po dobu 30 dnů. Na základě schválení RL lze poskytování péči v rámci MSPP prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však na celkovou dobu trvání péče 90 dnů.
 4. Žádáme, aby poskytovatelům MSPP bylo umožněno nasmlouvat ambulanci odbornosti 720- paliativní medicína, která bude poskytovat paliativní péči pacientům, jejichž celkový zdravotní stav ještě umožňuje ambulantní paliativní péči, ale vývoj onemocnění směřuje k naplnění indikačních kritérií pro MSPP (podrobněji MSPP-popis služby, odstavec 5)
 5. Doporučujeme, aby byla účast v pilotním projektu v roce 2017 umožněna celkem 20 poskytovatelům, kteří splní personální požadavky MSPP. V roce 2017 předpokládáme účast poskytovatelů, kteří se účastnili první fáze pilotního projektu v roce 2015-2016. Žádoucí je účast poskytovatelů ze všech 10 krajů ČR. Výběr účastníků pilotního projektu provede VZP ve spolupráci s ČSPM.
 6. Doporučujeme, aby bylo v roce 2017 péče v rámci modelu MSPP poskytnuta celkem 2000 pojištěncům VZP, kteří splňují indikační kritéria.
 7. ČSPM bude ve spolupráci s MZČR jednat s ostatními zdravotními pojišťovnami o jejich účasti v pilotním programu MSPP v roce 2017.

V Brně 9.9.2016

Za výbor ČSPM ČLS JEP

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D
předseda

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
vědecký sekretář Česká společnost paliativní medicíny ČLS J.E.P.

Dotazník účastníka VIII. konference paliativní medicíny

Zveřejněno: 6. října 2016 |

Vážení účastníci konference, máme radost, že jste se zúčastnili 8.česko-slovenské konference paliativní medicíny v Brně.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého anonymního hodnocení konference po stránce odborné i organizační. Vaše názory a hodnocení jsou pro nás důležité.

Dotazník najdete na adrese http://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/dotaznik-2016/

 

Zápis ze setkání výboru České společnosti paliativní medicíny

Zveřejněno: 6. října 2016 |

Zápis ze setkání výboru České společnosti paliativní medicíny ke stažení (PDF) 

Jednání výboru ČSPM ČLS JEP

Třebíč, sídlo Mobilního hospice sv. Zdislavy, 5. října 2016

Přítomni: Ladislav Kabelka, Jaromír Matějek, Ondřej Sláma, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Omluveni: Jiří Vorlíček, Eva Hegmonová, Eva Balnerová, Stanislav Filip

Hosté: Pavel Svoboda (MH sv. Zdislavy Třebíč), Jiří Kabát (MH Most k domovu Praha), Eva Vráblová (MH sv.Zdislavy Třebíč), Irena Závadová (Cesta domů Praha), Jana Fialová (MH sv. Zdislavy Třebíč), Eva Hanáková (MH sv. Zdislavy Třebíč)

14.30 uvítání, schválení programu

14.45-17.45 jednání

Pracovní skupina dětské paliativní péče

vhodné ustavit sekci (doporučení ČLS JEP), výbor sleduje práce pracovní skupiny s nadšením s ohledem na výrazný posun ve formulaci priorit a také snahu věnovat se hledání grantových příležitostí.

Mojžíšová, Kabelka – formalizovat vztah ČSPM a dosavadní skupinou dětské paliativní péče formou sekce při ČSPM

XIII. česko-slovenská konference paliativní péče

výbor konstatuje vysokou profesionalitu organizace konference, děkuje sekretariátu ČSPM ČLS JEP a také celému vědeckému a organizačnímu výboru.

Pro příští rok nebude již konference organizována jako česko-slovenská, výbor navrhuje název IX. Národní konference paliativní medicíny – aktuálně navržený termín 2. – 3. 11.2017.

Sál VOP Brno je na tento termín prozatím rezervován. Vnímáme, že konference má stále zvyšující se počet účastníků a také větší diverzitu profesí a zájmů. Rádi bychom tomuto trendu přizpůsobili charakter konference.

Slidelive.com – Jiří Kabát navrhuje nahrávání konference, výbor souhlasí, žádáme J. Kabáta a M. Waldhanse prověřit technické a ekonomické parametry.

Výbor ČSPM požádal dr. Slámu o organizaci přípravy následující konference tak, aby na 23.11. 2016 byl pro setkání výboru připraven soubor návrhů na jiné místo a ev. i termín konference.

Dr. Sláma rozešle email do 2 týdnů členům výboru a novým kandidátům, s pozváním a otázkami k diskusi.

Veškeré informace se sbíhají k dr. Slámovi, v předmětu emailu Konference 2017.

Akreditační komise

byla ustanovena 6.9.2016, dr. Kabelka zvolen předsedou komise, další členové Hegmonová, Filip, Slováček, Kalábová. ČSPM má ze 6.9.2016 schválené kompetence pro teoretické vzdělávání v oboru Paliativní medicína, Dr.Kabelka připravím seznam akreditovaných pracovišť na stránky ČSPM.

MSPP, pilotní program

jsou známy výsledky vyhodnocení pilotního programu, výbor se usnesl na Doporučení k dalšímu průběhu MSPP (9.9.2016) a nyní vydává Stanovisko k vyúčtování a vyhodnocení první fáze programu.

Stanovisko výboru ČSPM ČLS JEP k vyúčtování a vyhodnocení první fáze pilotního projektu MSPP

Výbor ČSPM konstatuje, že podmínky vstupu do pilotního projektu MSPP byly odsouhlaseny výborem společnosti před podpisem smlouvy o pilotním programu, ze dne 31. března 2014. V rámci první fáze pilotního programu byla mimo jiné dohodnuta úhrada péče po dobu nejvýše 30 dnů a principy zálohové platby. Tyto podmínky byly známy všem pilotním organizacím, které s nimi souhlasily.

Výbor ČSPM ČLS JEP velice děkuje organizacím, které se do první fáze pilotního ověření zapojily a respektovaly dohodnuté podmínky.

ČSPM ČLS JEP trvá na principech organizace a výkonu mobilní specializované paliativní péče, včetně potřebného personálního zabezpečení, které jsou popsány v Metodice pilotního projektu. Výbor ČSPM ČLS stanovil základní body pro další vyjednávání svým doporučením, které je přílohou tohoto vyjádření.

Nadále chceme zůstat seriózním partnerem vyjednávání, se snahou pomoci kvalitnímu odbornému i organizačnímu nastavení této nové služby v systému, od roku 2018 jako legitimní součásti Seznamu výkonů.

Očekáváme ze strany partnerů v projektu pozvání k dalšímu jednání o pokračování pilotního programu.

Výbor ČSPM nominuje a jednohlasně schvaluje pro další jednání o programu MSPP tyto své členy a spolupracovníky:

Irena Závadová, Ladislav Kabelka, Jiří Kabát, Ondřej Sláma

Setkání pilotních organizací (MSPP)

Cesta domů (Irena Závadová, Marek Uhlíř) nabízí (a výbor ČSPM souhlasí), že zorganizuje setkání stávajících a případných nových pilotních organizací. Po rozhodnutí správní rady VZP budou z jejich strany rozeslány v rámci Fóra mobilních hospiců pozvánky k hlasování o termínu.

Seminář Parlament 1.11.2016

Centrum paliativní péče Praha a Cesta domů společně převzaly organizační závazek nad seminářem k tématu Mobilní specializované paliativní péče v Parlamentu ČR.

Příprava voleb

příští týden bude jednat předsednictvo ČLS a budou schváleny podmínky elektronických voleb. Po jejich oficiálním obdržení výborem ČSPM se jimi budeme řídit a do konce října bude nominována volební komise z řad členů ČSPM. Volby budou realizovány v lednu 2017.

Hodnotitelé grantů 

MZ ČR, paní ředitelka Novotná – Kabelka navrhne všechny, co se nyní přihlásili

Setkání výboru

bilanční – 23.11.2016 po atestacích, Brno, MOU

Za výbor ČSPM ČLS JEP zapsal

Ladislav Kabelka