Sympozium Nemocniční paliativní péče ve FN Královské Vinohrady

Zveřejněno: 28. listopadu 2017 | dokumenty pozvánka vzdělávání

Rádi bychom vás pozvali na sympozium pořádané I. interní klinikou FNKV, které by mělo shrnout 18 měsíců naší práce v rámci projektu Spolu až do konce NF Avast i plány a vize do budoucna.

Záštitu nad akcí převzala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče PhDr. Libuše Gavlasová, MBA.

Čestným hostem sympozia je Dr. Martine De Laat, vedoucí lékařka Paliativní jednotky a Nemocničního paliativního týmu Univerzitní nemocnice Gent, Belgie.

V případě zájmu se, prosíme, hlaste na email jana.bodlakova@fnkv.cz.

Program ke stažení [PDF]

Mgr. Jana Bodláková
Vrchní sestra 1. interní kliniky
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči

Zveřejněno: 16. listopadu 2017 | dokumenty Doporučení

V květnu 2014 přijalo Světové zdravotnické shromáždění (WHA), tedy výkonný orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), rezoluci s názvem Posilování paliativní péče jako součásti komplexní péče v průběhu celého života. Po téměř půl století od vzniku moderního hospicového hnutí tak má rozvoj paliativní péče institucionální a legislativní oporu i v nejvýznamnějším světovém zdravotnickém společenství.

Potřeba paliativní péče nevyhnutelně roste spolu s rozvojem medicíny jako takové. Vyšší věk dožití vede ke globálnímu stárnutí populace a zvyšování počtu pacientů trpících chronickými chorobami. Podle zprávy WHO z roku 20151 by paliativní péči každý rok využilo asi 40 milionů pacientů a jejich rodin, tato pomoc je však dostupná jen pro asi 14 % z nich, žijících zpravidla v rozvinutých západních zemích. WHO reflektuje tento alarmující stav a usiluje o rozvoj a podporu paliativní péče zejména v zemích, kde byla tato péče dosud přehlížena. V rezoluci pak mimo jiné přiznává, že hlavním faktorem přispívajícím k minimální dostupnosti této péče je nedostatečná institucionalizace paliativní péče a její (ne)integrovanost do zdravotnických a sociálních systémů. Tyto faktory přispívají podle WHO k tomu, že paliativní péči není věnována náležitá pozornost ve vzdělávání, financování ale například i v rámci distribuce potřebných léčiv, a to navzdory tomu, že přináší značné finanční úspory zdravotnickým systémům, především díky zkrácení pobytu v nemocnicích.

WHO nejen, že uznává zásadní význam paliativní péče při zvyšování kvality života, ale tvrdí, že zavádění paliativní péče do celkového kontinua péče je etickou odpovědností všech zdravotnických systémů v rámci snahy o předcházení utrpení.

Stěžejní opatření, ke kterým rezoluce členské státy vyzývá, jsou:

  1. Zavádět a posilovat politiku paliativní péče a její integraci do komplexních zdravotnických systémů na všech jejich úrovních.

  2. Zajistit odpovídající financování paliativní péče na úrovni národních států.

  3. Integrovat paliativní péči do vzdělávání všech poskytovatelů péče v souladu s jejich rolí a odpovědností za péči. Důraz je kladen zejména na zahrnutí vysokoškolských kurzů paliativní péče do vzdělávání lékařů a sester a zavádění specializovaných školení pro duchovní, pečovatele, sociální pracovníky a další, kteří se při své práci setkávají s paliativními pacienty.

  4. Posoudit a případně pozměnit národní a lokální legislativu pro kontrolovaná léčiva tak, aby byla léčiva pro mírnění bolesti dobře dostupná a využitelná.

  5. Podporovat partnerskou spolupráci mezi vládou a občanskou společností, včetně pacientských organizací tak, aby přispěla k péči o paliativní pacienty.

Cílem rezoluce je podpořit jednotlivé členské státy, aby na základě analýzy paliativních potřeb ustanovili systém, který by na úrovni národních států zajistil, aby paliativní péče byla dostupná pro všechny potřebné pacienty, bez ohledu na jejich finanční možnosti, sociokulturní status nebo místo bydliště. „V České republice v současnosti probíhá řada systémových změn, které by měly přispět k většímu rozšíření a lepší dostupnosti paliativní péče, jako je například nová úhradová vyhláška pokrývající práci mobilních domácích hospiců nebo zakládání multidisciplinárních paliativních týmů v českých nemocnicích,“ uvádí Kancelář WHO v České republice a dodává: „Doufáme, že český překlad rezoluce se stane pro týmy prosazující tyto změny vítanou oporou.“

1) WHO, Fact sheet č. 402, Palliative Care, červenec 2015. Dostupný na adrese: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/en/

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSPM 2017

Zveřejněno: 9. března 2017 | dokumenty volby 2017

Vážení kolegové,

dovolte mi Vám předat výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSPM ČLS JEP tak, jak jsem je obdržel od předsedy volební komise, MUDr. Lukáše Pochopa.
Chci poděkovat volební komisi za její práci.

Výsledky voleb do výboru (.doc)
Výsledky voleb do revizní komise (.doc)

Dovolte mi vyjádřit podporu novému výboru a poděkovat výboru stávajícímu.
Za 8 let jsme dokázali zásadním způsobem proměnit pohled na paliativní medicínu v českém zdravotnictví, u státní správy i politiků. Dokázali jsme vytvořit předpoklady pro kvalitu a odbornost, pro další smysluplný a koncepční rozvoj. Za hlavní úspěch považuji pak velmi kvalitní systém vzdělávání – i ten nicméně budeme jistě dále zlepšovat.

Děkuji Vám i svým kolegům v obou předcházejících výborech za podporu a novému výboru přeji radost z práce a úspěchy.

V úctě

Ladislav Kabelka

Zápis z jednání výboru ČSPM

Zveřejněno: 19. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Zápisy

Dne 11. 1. 2017 proběhlo poslední jednání výboru ČSPM před volbami. Řešil několik důležitých bodů, které se týkají probíhajícího jednání o úhradách MSSP. Dále pak byly na pořadu jednání únorové volby do výboru, tradiční podzimní konference paliativní medicíny a stav webových stránek ČSPM. Všechny informace najdete v zápisu z jednání výboru.

Zasedání ustavujícího výboru ČSPM ČLS JEP po volbách v únoru 2017, Brno, Masarykův onkologický ústav, 29.3.2017 14.00-17.00 hodin

Nová pracovní skupina pro MSPP

Zveřejněno: 18. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Mobilní paliativní péče

Na jednání výboru ČSPM dne 11. 1. 2017 byla ustanovena skupina pro jednání o mobilní specializované paliativní péči.

Jmenováni byli:

Prim. MUDr. Irena Závadová (navržena výborem ČSPM na vedoucí pracovní skupiny, Praha)

Bc. Jiří Kabát (Praha)
Mgr. Marek Uhlíř (Praha)
Prim. MUDr. Pavel Svoboda (Třebíč)
Prim. MUDr. Regina Slámová (Brno)

Pracovní skupina je jmenována výborem ČSPM s cílem přípravy registračního listu MSPP pro pracovní skupinu k Seznamu výkonů a jeho vyjednávání s MZ ČR, VZP ČR, Svazem zdravotních pojišťoven a dalšími relevantními subjekty.

Dále má pracovní skupina kompetence k podpoře stávajících i nových pilotních organizací Pilotního programu mobilní specializované paliativní péče a vedení jednání, která jsou relevantně spojena s tímto tématem.

Schválením tohoto statutu se ruší veškerá předchozí zmocnění osob pověřených výborem ČSPM k jednání jménem ČSPM v oblasti MSPP.

Ke stažení přikládáme Statut pracovní skupiny (PDF).

 

 

Výsledky jednání na Ministerstvu zdravotnictví

Zveřejněno: 6. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Legislativa Média Mobilní paliativní péče

Dne 6. ledna 2017 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR průlomové jednání týkající se hospicové péče. Za ČSPM se ho účastnil předseda L. Kabelka, za APHPP R. Huneš.

Pro ČSPM jsou výsledky tohoto jednání naprosto vynikající. Znamenají, že jsme dosáhli veřejného zájmu Ministerstva zdravotnictví o koncepční rozvoj paliativní péče a MSPP bude s jistotou v systému úhrad od roku 2018.

Na tomto místě tedy děkujeme všem, co se na onom mnohaletém úsilí podíleli. Poděkování patří rovněž Nadačnímu fondu AVAST, který v rámci programu „Spolu až do konce“ tento projekt podpořil.Záznam České televize z tiskové konference, kde jsou výsledky jednání shrnuty, naleznete zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290106

Pilotní program Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) bude pokračovat v roce 2017

Zveřejněno: 27. prosince 2016 | ČSPM dokumenty Mobilní paliativní péče Tisková zpráva

Správní rada VZP na svém jednání 19.12. schválila pokračování pilotního projektu MSPP v roce 2017. Základní parametry jsou popsány v dopisu ředitele odboru úhrad zdravotní péče VZP ing. Mrázka.

Dle vyjádření VZP bude počet organizací, které se budou v roce 2017 na pilotním projektu podílet, rozšířen na maximálně 20. VZP předpokládá pokračování všech pilotních organizací z 1. fáze pilotního projektu s výjimkou Mostu k domovu Zlín.  ČSPM poskytla VZP seznam nových organizací, které mají zájem do pilotního projektu MSPP vstoupit a splňují podmínky personálního zabezpečení této zdravotní služby. Finální výběr provede VZP.

ČSPM považuje Most k domovu Zlín za regionálně důležitého poskytovatele mobilní specializované paliativní péče, který své kvality osvědčil v první fázi pilotního projektu  a požádala VZP, aby bylo i této organizaci umožněno v roce 2017 v pilotním projektu pokračovat.

Paliativní péče v ČR 2016 – Situační analýza

Zveřejněno: 13. prosince 2016 | analýza ČSPM

Tato situační analýza byla vypracována v rámci přípravy projektu Koncepce rozvoje paliativní péče. Společný projekt Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP má za cíl podpořit rozvoj obecné a specializované paliativní péče v České Republice.

Základní cíle projektu:

  • ve všech segmentech zdravotního a sociálního systému v České republice je každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi dostupná kvalitní paliativní péče
  • každý občan/pacient má reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života
  • rodinám a blízkým, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, je dostupná adekvátní psychologická a sociální podpora.

Situační analýza ke stažení [PDF]

Prezentace ze semináře Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu

Zveřejněno: 6. listopadu 2016 | ČSPM dokumenty Legislativa Mobilní paliativní péče

1. listopadu 2016 proběhl ve Sněmovně seminář  Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu pod záštitou předsedy Sněmovny, zdravotnického i sociálního výboru Sněmovny, a České kanceláře WHO.

Data o průběhu a nákladech péče sedmi mobilních hospiců o čtyři stovky pacientů ukázaly v porovnání s průběhem posledních třiceti dní života všech ostatních zemřelých, že domácí hospice poskytují bezpečnou zdravotní péči, která má klinický přínos pro pacienty a je navíc levnější než běžná péče o terminálně nemocné.

Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny se jeví reálné, aby od roku 2018 byl nový model týmové mobilní specializované paliativní péče (tzv. domácí hospitalizace nevyléčitelně nemocných) hrazen z části z veřejného zdravotního pojištění.

Odborná společnost bude usilovat, aby úhrada z těchto zdrojů byla co nejvyšší a co nejreálněji kopírovala náklady na postavení specializovaného týmu lékařů a sester, i jejich pohotovosti v režimu 24 hodin/7 dnů v týdnu. Dosud zjištěné reálné náklady na zdravotní složku takové péče se pohybují mezi 1700-2000 Kč/den.

Dovolujeme si na tomto místě zveřejnit prezentace ze semináře ke stažení.

Děkujeme za velký zájem o tuto problematiku a rovněž všem, kteří se tímto tématem zabývají.


Pilotní projekt Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) – Předběžné výsledky analýzy

Autoři: Švancara J., Dušek L.
Oponenti/garanti: Mrázek J., Bartoň P., Sláma O., Kabelka L.

MSPP – péče o terminálně nemocné v domácím prostředí
MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.,
Interní oddělení nemocnice Hustopeče
Institut paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) – Několik poznámek z perspektivy ČSPM
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Vědecký sekretář ČSPM ČLS JEP

Mobilní specializovaná paliativní péče – zahraniční inspirace
PhDr. Martin Loučka, PhD.
Centrum paliativní péče, Praha
Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK

NÁRODNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE
Sláma O., Kabelka L., Loučka M.

Zápis ze setkání výboru České společnosti paliativní medicíny

Zveřejněno: 6. října 2016 | ČSPM Zápisy

Zápis ze setkání výboru České společnosti paliativní medicíny ke stažení (PDF) 

Jednání výboru ČSPM ČLS JEP

Třebíč, sídlo Mobilního hospice sv. Zdislavy, 5. října 2016

Přítomni: Ladislav Kabelka, Jaromír Matějek, Ondřej Sláma, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Omluveni: Jiří Vorlíček, Eva Hegmonová, Eva Balnerová, Stanislav Filip

Hosté: Pavel Svoboda (MH sv. Zdislavy Třebíč), Jiří Kabát (MH Most k domovu Praha), Eva Vráblová (MH sv.Zdislavy Třebíč), Irena Závadová (Cesta domů Praha), Jana Fialová (MH sv. Zdislavy Třebíč), Eva Hanáková (MH sv. Zdislavy Třebíč)

14.30 uvítání, schválení programu

14.45-17.45 jednání

Pracovní skupina dětské paliativní péče

vhodné ustavit sekci (doporučení ČLS JEP), výbor sleduje práce pracovní skupiny s nadšením s ohledem na výrazný posun ve formulaci priorit a také snahu věnovat se hledání grantových příležitostí.

Mojžíšová, Kabelka – formalizovat vztah ČSPM a dosavadní skupinou dětské paliativní péče formou sekce při ČSPM

XIII. česko-slovenská konference paliativní péče

výbor konstatuje vysokou profesionalitu organizace konference, děkuje sekretariátu ČSPM ČLS JEP a také celému vědeckému a organizačnímu výboru.

Pro příští rok nebude již konference organizována jako česko-slovenská, výbor navrhuje název IX. Národní konference paliativní medicíny – aktuálně navržený termín 2. – 3. 11.2017.

Sál VOP Brno je na tento termín prozatím rezervován. Vnímáme, že konference má stále zvyšující se počet účastníků a také větší diverzitu profesí a zájmů. Rádi bychom tomuto trendu přizpůsobili charakter konference.

Slidelive.com – Jiří Kabát navrhuje nahrávání konference, výbor souhlasí, žádáme J. Kabáta a M. Waldhanse prověřit technické a ekonomické parametry.

Výbor ČSPM požádal dr. Slámu o organizaci přípravy následující konference tak, aby na 23.11. 2016 byl pro setkání výboru připraven soubor návrhů na jiné místo a ev. i termín konference.

Dr. Sláma rozešle email do 2 týdnů členům výboru a novým kandidátům, s pozváním a otázkami k diskusi.

Veškeré informace se sbíhají k dr. Slámovi, v předmětu emailu Konference 2017.

Akreditační komise

byla ustanovena 6.9.2016, dr. Kabelka zvolen předsedou komise, další členové Hegmonová, Filip, Slováček, Kalábová. ČSPM má ze 6.9.2016 schválené kompetence pro teoretické vzdělávání v oboru Paliativní medicína, Dr.Kabelka připravím seznam akreditovaných pracovišť na stránky ČSPM.

MSPP, pilotní program

jsou známy výsledky vyhodnocení pilotního programu, výbor se usnesl na Doporučení k dalšímu průběhu MSPP (9.9.2016) a nyní vydává Stanovisko k vyúčtování a vyhodnocení první fáze programu.

Stanovisko výboru ČSPM ČLS JEP k vyúčtování a vyhodnocení první fáze pilotního projektu MSPP

Výbor ČSPM konstatuje, že podmínky vstupu do pilotního projektu MSPP byly odsouhlaseny výborem společnosti před podpisem smlouvy o pilotním programu, ze dne 31. března 2014. V rámci první fáze pilotního programu byla mimo jiné dohodnuta úhrada péče po dobu nejvýše 30 dnů a principy zálohové platby. Tyto podmínky byly známy všem pilotním organizacím, které s nimi souhlasily.

Výbor ČSPM ČLS JEP velice děkuje organizacím, které se do první fáze pilotního ověření zapojily a respektovaly dohodnuté podmínky.

ČSPM ČLS JEP trvá na principech organizace a výkonu mobilní specializované paliativní péče, včetně potřebného personálního zabezpečení, které jsou popsány v Metodice pilotního projektu. Výbor ČSPM ČLS stanovil základní body pro další vyjednávání svým doporučením, které je přílohou tohoto vyjádření.

Nadále chceme zůstat seriózním partnerem vyjednávání, se snahou pomoci kvalitnímu odbornému i organizačnímu nastavení této nové služby v systému, od roku 2018 jako legitimní součásti Seznamu výkonů.

Očekáváme ze strany partnerů v projektu pozvání k dalšímu jednání o pokračování pilotního programu.

Výbor ČSPM nominuje a jednohlasně schvaluje pro další jednání o programu MSPP tyto své členy a spolupracovníky:

Irena Závadová, Ladislav Kabelka, Jiří Kabát, Ondřej Sláma

Setkání pilotních organizací (MSPP)

Cesta domů (Irena Závadová, Marek Uhlíř) nabízí (a výbor ČSPM souhlasí), že zorganizuje setkání stávajících a případných nových pilotních organizací. Po rozhodnutí správní rady VZP budou z jejich strany rozeslány v rámci Fóra mobilních hospiců pozvánky k hlasování o termínu.

Seminář Parlament 1.11.2016

Centrum paliativní péče Praha a Cesta domů společně převzaly organizační závazek nad seminářem k tématu Mobilní specializované paliativní péče v Parlamentu ČR.

Příprava voleb

příští týden bude jednat předsednictvo ČLS a budou schváleny podmínky elektronických voleb. Po jejich oficiálním obdržení výborem ČSPM se jimi budeme řídit a do konce října bude nominována volební komise z řad členů ČSPM. Volby budou realizovány v lednu 2017.

Hodnotitelé grantů 

MZ ČR, paní ředitelka Novotná – Kabelka navrhne všechny, co se nyní přihlásili

Setkání výboru

bilanční – 23.11.2016 po atestacích, Brno, MOU

Za výbor ČSPM ČLS JEP zapsal

Ladislav Kabelka