Geriatrická paliativní péče I. – klinický den ČSPM

Zveřejněno: 30. března 2017 |

Sekce Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny

pod záštitou MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina

ing. Vladimíra Novotného, radního pro zdravotnictví Kraje Vysočina

ve spolupráci s odborem zdravotnictví Kraje Vysočina

KLINICKÝ DEN ČSPM ČLS JEP

workshop na téma:

Geriatrická paliativní péče I.

Domovy se zvláštním režimem, léčebny dlouhodobě nemocných, interní oddělení, komunitní péče: společné principy

dne 12. dubna 2017, 9.00 – 14.30 hodin

místnost B 3.15 a B 3.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava

Workshop s interaktivní diskusí klinických kazuistik, příklady dobré praxe, diskusí výstupů k organizačním změnám.

Facilitace a odborná garance:

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., prim. MUDr. Eva Balnerová, prim. MUDr. Pavel Svoboda, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., MUDr. Vendula Mazancová, MUDr. Dana Hrnčiariková, PhD., prim. MUDr. Jitka Čulíková

Program:

9.00 – 10.00 Uvítání, představení ustavujícího výboru Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP,  „křest“ knihy Geriatrická paliativní péče

10.00 – 10.30 Geriatrická paliativní péče na interním oddělení (prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.)

10.30 – 11.00 Stárnutí populace – role geriatrů? (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.)

11.00-11.30 diskuse

Přestávka 30 minut, káva a čaj k dispozici

12.30-14.00 klinické kazuistiky, klíčové výstupy budou zaznamenány a rozeslány účastníkům, 30 minut na kazuistiku a její rozbor

Kazuistika č. 1 – GPP/demence v prostředí krajské nemocnice – prim. MUDr. Eva Balnerová, LDN a paliativní oddělení Krajské nemocnice Jihlava, ČSPM ČLS JEP

Kazustika č. 2 – GPP v mobilní specializované paliativní péči, prim. MUDr. Pavel Svoboda, Mobilní hospic sv. Zdislavy Ttřebíč

Kazuistika č. 3 – GPP v ordinaci praktického lékaře, MUDr. Vendula Mazancová, vedoucí lékař ZZS JČK OS Jindřichův Hradec, Mobilní hospic Pelhřimov

14.00 – 14.30 závěry

Účast zdarma

Přihlašování na vzdelavani.paliativnimedicina.cz prostřednictvím interaktivního formuláře, maximální počet účastníků 90.

Pozvánka ke stažení (PDF)

 

Ustavující setkání Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM

Zveřejněno: 15. března 2017 |

12.4.2017 proběhne v Jihlavě v závěru I. klinického dne ČSPM ČLS (na téma Geriatrická paliativní péče) ustavující setkání Sekce Geriatrické paliativní péče naší odborné společnosti. Na tomto setkání bude také představena kniha Geriatrická paliativní péče.

Založení sekce podpořil výbor ČSPM ČLS JEP v listopadu 2016.

Dovolte mi všechny, kdo mají zájem o práci v uvedené sekci, přizvat ke spolupráci.  Pokud budete mít zájem pracovat v 5 členném výboru sekce, prosím informujte nás na admin@paliativnimedicina.cz.

Těším se na další práci ve prospěch našich pacientů.

V úctě

Ladislav Kabelka

Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence

Zveřejněno: 8. září 2013 |

Strategie České alzheimerovské společnosti  P- PA-IA

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vydala v roce 2006 strategii P-PA-IA[1], péče a podpora lidem trpícím syndromem demence, která vycházela z diferencovaných potřeb pacientů v jednotlivých stadiích demence. Strategie vznikla na základě široké diskuse odborníků i laických a profesionálních pečujících na půdě ČALS i dalších institucí a organizací které se v té době zabývaly problematikou kvality péče o tuto významnou a dosud stále velmi znevýhodněnou a křehkou skupinu lidí.  Později byla strategie P-PA-IA byla diskutována i na mezinárodní úrovni se zástupci Alzheimer Europe a v rámci pracovní skupiny ELTECA (Exchange of Experience in Long-term Care). U nás patřila k významným partnerům též pracovní skupina kanceláře Veřejného ochránce práv. Strategie P-PA-IA se stala základem pro formulaci indikátorů kvality péče o osoby s demencí, které v současné době již tvoří ucelený systém a podklad pro certifikaci oddělení a pracovišť poskytujících péči o lidi s demencí v souladu s principy a názory České alzheimerovské společnosti (jedná se o certifikaci „Vážka®“, která byla přiznána v současné době již více než třiceti poskytovatelům zdravotní či sociální péče). Přestože je tedy strategie široce využívána a diskutována, nebyla podle našeho názoru dosud dostatečně široce prezentována vůči naší geriatrické a gerontologické obci, takže zatím je ze strany geriatrických pracovišť relativně málo využívána. Tuto chybu se snažíme napravit, dovolujeme si tedy nyní předložit Vám Strategii P-PA-IA v mírně revidované verzi (týká se zejména péče orientované na člověka, podávání antipsychotik a zohlednění některých legislativních změn). Strategie P-PA-IA je stále otevřená diskusi a změnám tak, aby odpovídala vývoji zdravotní i sociální péče o osoby s demencí a požadavkům na udržení co nejvyšší kvality života s tímto postižením.

Celý text ke stažení zde.

Geriatrie včera, dnes a zítra

Zveřejněno: 13. října 2011 |

Geriatrická populace v době, kdy jsem začínal na geriatrickém oddělení nemocnice Bohunice (1997), byla definována především věkem nad 65 let. Problematika funkční geriatrické diagnostiky se objevila v českém zdravotním prostředí až později, po roce 2002-2003 a jedním z hlavních propagátorů zůstává MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., pražský internista a geriatr, autor mnoha významných publikací.

Číst více …