Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2022 – SPOUŠTÍME NOMINACE

Zveřejněno: 27. června 2022 |

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny udělována od roku 2019 inspirativním osobnostem z paliativní péče, které jsou nejen nositeli odbornosti a dobré praxe, ale i vzorem pro své okolí, je i pro rok 2022 vyhlášena v kategoriích – zdravotní sestra/ lékař/ nelékařská profese.

Sběr nominací začíná dnes 27. června.

Nominujte kolegy, kteří by si Cenu za příkladnou praxi zasloužili. Slavnostní udílení proběhne v září během celostátní konference v Ostravě. Nominační list stáhněte, vyplňte a zašlete do 15. srpna na e-mail: sara.vichova@paliativnimedicina.cz.

Děkujeme.

Veřejná zakázka na pozici „Mentora pro rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory“

Zveřejněno: 21. června 2022 |

Hlavní město Praha vypsala novou veřejnou zakázku na pozici „Mentor pro rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory“.

Lhůta pro předložení nabídek do Tender Areny je pátek 1. 7. do 9,00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v elektronické formě pomocí elektronického nástroje eGORDION verze 3.3 – Tender Arena (dále jen „Tender Arena“), dostupného na https://www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.

 

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny – text k veřejné oponentuře

Zveřejněno: 30. května 2022 |

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém roce začaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP spolupracovat na textu společného doporučení ohledně péče o pacienty v terminální progresi nevyléčitelného onemocnění v prostředí urgentní medicíny. Cílem dokumentu není nařizovat nebo zakazovat, ale umožňovat – tedy vytvořit takové systémové prostředí, v němž profesionálové v oboru urgentní medicína mohou – nemusí využívat základní principy paliativní péče bez nejistot, zda se pohybují v rámci péče lege artis.

Text má oporu v dalších doporučených postupech národních i mezinárodních a předpokládáme, že v budoucnu bude významně doplněn mezioborovým metodickým dokumentem, připravovaným na půdě ČLS JEP.

Dokument „Konsensuální metodický pokyn doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny“ byl připomínkován členy výborů obou odborných společností, přičemž bylo vypořádáno 56 připomínek. Veřejná oponentura dokumentu je možná do 1. července 2022, a to prostřednictvím online formuláře pro strukturovaný sběr připomínek: https://forms.gle/gGtA5EBpBNJBxdfb7.

Děkujeme za spolupráci a máme naději, že tento dokument vytvoří prostředí větší jistoty při poskytování péče pacientům na pomezí urgentní a paliativní medicíny.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, za SUMMK ČLS JEP
Mgr. Marek Uhlíř, za ČSPM ČLS JEP

XIII. celostátní konference paliativní medicíny – BLÍŽÍ SE KONEC ZVÝHODNĚNÉ REGISTRACE

Zveřejněno: 17. května 2022 | ČSPM vzdělávání

Milé kolegyně, milí kolegové,

jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a těšíme se, že se s Vámi setkáme v Ostravě v termínu 24.-25. září 2022.

Paliativní medicína a péče o nemocné s pokročilou nemocí i osoby v závěru života se v posledních letech intenzivněji dostávají do povědomí laické i odborné veřejnosti. Komunitu specialistů v našem oboru tento fakt přivádí do nových situací. Pojmenovávají se kompetence jednotlivých profesí a standardy různých forem služeb, paliativní medicína se stává pevnou součástí vzdělávání ve zdravotnických oborech, ve spolupráci s příslušnými úřady jsou formulovány koncepční a strategické rozvojové dokumenty, čteme periodikum o paliativní medicíně v českém jazyce, řada aktivit je významně podpořena štědrými filantropy. Období nadšeneckého a obětavého rozvoje izolovaných aktivit je postupně proměňováno v systémové nastavování parametrů, kapacit a zodpovědností jednotlivých forem a podob paliativní péče.

Klíčovým faktorem pro další dobrý rozvoj našeho oboru je nyní rozšiřování komunity vzdělaných specialistů. Důležitou součástí je také odvaha nacházet společnou řeč a hledat cesty, které pomohou proměňovat péči o závažně nemocné. Přál bych nám všem, aby výroční konference byla pro nás inspirací, příležitostí a prostorem pro zvyšování odbornosti i prohlubování kolegiality.

Jménem vedení České společnosti paliativní medicíny Vás všechny zvu na letošní konferenci a těším se na setkání s Vámi.

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP

 

Registrace ve zvýhodněném tarifu končí 30. 6., přihlaste se ještě dnes.  

Více informací na www. ahou.cz/paliativnikonference.

ABECEDA Doporučení k léčbě symptomů v paliativní péči

Zveřejněno: 22. ledna 2022 | časopis Doporučení vzdělávání

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.
Za podpory Nadačního Fondu Abakus (dříve Avast) tak vznikla série osmi doporučení, ve kterých najdete paliativní krizový management symptomů, specifický postup k symptomatické léčbě dušnosti, doporučení pro management deliria, agitovanosti a zmatenosti; postup pro kontrolovanou terminální sedaci při refrakterních symptomech a dále symptomatickou léčbu kašle. Protože pandemickou situaci bylo třeba vnímat v širším kontextu, zařadili jsme i doporučení k léčbě úzkosti, praktický postup k bezpečnému vedení online komunikace s pacienty a jejich blízkými a materiál základů telefonické krizové intervence.

Na konci léta 2020 proběhla v rámci expertní skupiny aktualizace doporučení podle recentní literatury.

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Paliativní krizový management symptomů

Podrobná verze

Stručná verze

Symptomatická léčba dušnosti

Podrobná verze

Stručná verze

Delirium/ agitovanost/zmatenost

Podrobná verze

Stručná verze

Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy

Podrobná verze

Stručná verze

Symptomatická léčba kašle

Podrobná verze

Stručná verze

Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu

Podrobná verze

Stručná verze

Zásady telefonické krizové intervence

Podrobná verze

Stručná verze

Symptomatická léčba úzkosti

Podrobná verze

Stručná verze

 

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Zveřejněno: 21. ledna 2022 | pediatrie

Představujeme Vám Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny, která byla vypracována na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků.

Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči.

Na tvorbě koncepce se významně podílela Sekce dětské paliativní péče ČSPM, ale i řada dalších odborníků napříč institucemi ve zdravotní i sociální oblastí. Všem tvůrcům děkujeme a věříme, že právě díky široké podpoře, kterou koncepce mezi odborníky získala, bude základním stavebním kamenem oficiální vládní strategie.

Celý text koncepce.

Změna v organizaci atestačních kurzů

Zveřejněno: 11. ledna 2022 | Legislativa lékař mz

Věnujte, prosím, pozornost změně v organizaci atestačních kurzů.

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína bude v roce 2022 pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. ČSPM ČLS JEP již atestační kurzy pořádat nebude, protože dle nových legislativních pravidel není pověřenou organizací. Kurzy budou probíhat v Praze a v Brně.

O konání atestačních kurzů budete informováni přes informační kanály ČSPM, připravujeme pro Vás nové webové stránky, které by měly začít být v provozu v následujících týdnech. Registrace ale bude probíhat přes webovou stránku Subkatedry paliativní medicíny IPVZ (https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2122)

Podrobněji ke tématu změna organizace atestačních kurzů.

Navýšení úhrady pro mobilní specializovanou paliativní péči

Zveřejněno: 21. prosince 2021 | Mobilní specializovaná paliativní péče MSPP VZP

VZP vyhověla společným požadavkům České společnosti paliativní medicíny a Fóra mobilních hospiců o navýšení úhrady 926 – domácí paliativní péče o pacienty v terminálním stavu. Na základě posouzení podmínek pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí bylo rozhodnuto o navýšení hodnoty bodu v roce 2022 o 0,05 Kč nad rámec vyhlášky č. 396/2021 Sb., tj. na hodnotu 1,13 Kč.

Všem poskytovatelům děkujeme za jejich práci a nasazení.

 

Akreditace klinických pracovišť pro praktickou část specializační přípravy

Zveřejněno: 19. listopadu 2021 | Mobilní paliativní péče mz nemocniční paliativní péče

Pracovní skupina pro vzdělávání představuje manuál

„Jak získat akreditaci pro praktickou část specializační přípravy v nástavbovém oboru Paliativní medicína”,

který přehledně shrnuje nutné kroky v procesu akreditace. Věříme, že tento dokument pomůže klinickým pracovištím v lepší orientaci v problematice akreditace a podpoří zájem o její získání.

 

Další užitečné dokumenty:

 

Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR — doporučení ČSPM a STL ČLS JEP

Zveřejněno: 3. října 2021 |

Česká společnost paliativní medicíny ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství vydala doporučení k problematice poskytování domácích transfuzí v kontextu paliativní péče. Text doporučení i průvodní slovo jednoho z autorů doporučení  – MUDr. Michala Kouby – je Vám nyní k dispozici zde na stránkách odborné společnosti.

 

Doporučení Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR

 

Průvodní text k doporučení:

Vážení kolegové,

zde zveřejněný text „ Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR“ vznikl ve snaze umožnit domácí podání transfuzních přípravků malé skupině nemocných, pro které je transfuzní podpora smysluplná a transport do nemocnice a někdy i hospitalizace nežádoucí. Doporučení bude publikováno také v časopise Paliativní medicína a v dalších českých odborných časopisech.

Po několika letech zvažování, zda je v České republice domácí podání transfuzí potřebné, nás k tvorbě doporučení vyzval kolega MUDr. Václav Trmač z oblastní charity v Tišnově sám ovlivněn klinickou zkušeností, kdy jeho pacientce možnost domácí transfuze významně scházela. Děkuji mu za to.

Přiložená doporučení jsou společným dílem ČSPM a STL (Společnosti pro transfuzní lékařství). Kolegům ze STL a zvláště potom panu předsedovi plk. MUDr. Miloši Bohoňkovi, Ph.D. děkujeme za skvělou spolupráci. Chápeme text doporučení jako první krok k jednání s dalšími odbornými společnostmi, pilotním projektům, jednání o úhradách a následně k možnosti podat transfuzi doma moudře vybraným pacientům.

Za autory doporučení

MUDr. Michal Kouba