Ohlédnutí ČSPM za rozvojem nemocniční paliativní péče

Zveřejněno: 30. září 2022 |

ČSPM má radost z velkého pokroku na poli specializované paliativní péče v nemocnicích v posledních letech. Aktivity důležitých aktérů se spojily a v řadě nemocnic je tak dnes dostupná péče konziliárním týmem paliativní péče.

ČSPM děkuje zejména Ministerstvu zdravotnictví České republiky za spolupráci při pilotním projektu a za všechny aktivity, které pomáhají k ukotvení činnosti v systému zdravotní péče!
V uplynulém roce MZ ČR vydalo ve svém Věstníku Standardy péče pro konziliární týmy v nemocnicíchMetodický pokyn pro zavádění této služby. Společně s ČSPM také podrobnou metodiku implementace této služby do zdravotnického zařízení.
Navazujeme tak na memorandum, které spolu 30. 7. 2019 uzavřely MZ ČR, zdravotní pojišťovny a právě ČSPM.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spolupracuje při analýze a interpretaci dat pilotního projektu pro nemocniční paliativní péči z let 2019-2021.
ČSPM děkuje všem zřizovatelům nemocnic, vedením nemocnic a samotným poskytovatelům péče, kteří se o rozvoj paliativní péče ve svých nemocnicích zasazují, oni jsou klíčovými aktéry při zavádění nového druhu péče do nemocnic.
Při ČSPM sdružuje příslušné aktivity Pracovní skupina pro nemocniční paliativní péči, která všechny nemocniční týmy na právě proběhlé konferenci ČSPM přizvala ke spolupráci při rozvoji této odborné služby. Nejbližší setkání se odehraje již 20.11.2022 od 14.30 hod, účast na této platformě je možné domluvit emailem: kafkova.a.pp@gmail.com.
Děkujeme všem dalším osobnostem a institucím, které rozvoj nemocniční paliativní péče podporovali a dále podporují a kteří přispívají významnou měrou k dobrému rozvoji služby.
Chceme zde jmenovat např. Centrum paliativní péče, které společně s NF Abakus nově přispělo brožurou reflektující zkušenosti z podpory nemocničních programů v letech 2016-2021. Existují další významné projekty s globálním dopadem jako Paliatr Vysočina, aktivity neziskových organizací, filantropů a další.
V návaznosti na popsané aktivity se daří vytvářet nemocniční pracoviště s komplexní klinickou i akademickou aktivitou jakým je např. Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, daří se přinášet vzdělávání v paliativní péči do výuky mediků i specializační přípravy dalších oborů.
Rychlý a dobrý vývoj nemocniční paliativní péče potřebuje shodu a spolupráci všech zúčastněných, moc si jí vážíme!

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny

Zveřejněno: 26. září 2022 |

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vydaly společné doporučení k péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny.

Editoři Jana Šeblová a Mgr. Marek Uhlíř, členové výboru SUMMK resp. ČSPM, představili doporučení a jeho záměr na XIII. celostátní konferenci paliativní medicíny jen pár dní po jeho schválení výbory obou společností.

Doporučení vzniklo jako důležitý výstup společného projektu Centra paliativní péče, z. ú. a ZZS HMP Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby a definuje dobrou praxi péče o paliativně relevantní pacienty v prostředí zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů v nemocnicích.

 

Text konsenzuálního doporučení

Grantová výzva NF Abakus – Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory 2023-2024

Zveřejněno: 5. září 2022 |

NF Abakus otevřel ve spolupráci s organizacemi Domov Sue RyderCentrum paliativní péče druhý ročník programu zavádění paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.
Zájemci mohou získat finanční podporu až do výše 1,3 miliony korun a přístup k dvouletému vzdělávacími programu pro personál v přímé péči i management organizace.
Termín pro podání přihlášek je do 17. 10. 2022.
Více na: www.abakus.cz a v podrobném znění výzvy.

Oddělení podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové hledá nového lékaře/lékařku

Zveřejněno: 31. srpna 2022 |

Přinášíme Vám pracovní nabídku na pozici lékaře/lékařky.

Podrobnosti pracovní nabídky:

Na akreditované pracoviště Oddělení podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové hledáme nového lékaře/lékařku.
Oddělení podpůrné a paliativní péče zastřešuje činnost konziliárního nemocničního týmu podpůrné a paliativní péče a také poskytuje ambulantní paliativní péči. Naše činnost je založena na multidisciplinární týmové spolupráci. Staráme se o pacienty s nevyléčitelným onemocněním a jejich blízké. Poskytujeme podporu v různých fázích nemoci, doprovázíme na konci života a poskytujeme
péči pozůstalostní, pro rodiny a blízké nemocných.

Co budete pro tuto pozici potřebovat?

• magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství

• atestaci v jednom z těchto oborů:

anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětské lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo pediatrie nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo psychiatrie nebo radiační onkologie nebo revmatologie nebo urgentní medicína nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství

• zájem o paliativní medicínu

• zájem o výzkumnou a výukovou činnost

• osobnostní předpoklady pro týmovou spolupráci

• dobré komunikační dovednosti

• znalost práce na PC na uživatelské úrovni

• znalost anglického jazyka

• zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

• zázemí špičkového plně akreditovaného pracoviště zajišťujícího komplexní diagnostickou a léčebnou péči

• aktivní podporu dalšího vzdělávání včetně finančního zajištění

• možnost vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti

• stabilní a motivující platové ohodnocení

• řadu zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů osobního volna, zvýhodněné stravování a široký výběr jídel přímo v areálu nemocnice, osobní konto v rámci FKSP on-line ve výši 13.200 Kč ročně, které lze libovolně využít na kulturu, zájmové aktivity, zdraví nebo např. další slevu na stravování, atd.)

Kontaktní osoba
MUDr. Michal Hrnčiarik – Vedoucí lékař Oddělení podpůrné a paliativní péče
495 834 776, michal.hrnciarik@fnhk.cz

 

 

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2022 – SPOUŠTÍME NOMINACE

Zveřejněno: 27. června 2022 |

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny udělována od roku 2019 inspirativním osobnostem z paliativní péče, které jsou nejen nositeli odbornosti a dobré praxe, ale i vzorem pro své okolí, je i pro rok 2022 vyhlášena v kategoriích – zdravotní sestra/ lékař/ nelékařská profese.

Sběr nominací začíná dnes 27. června.

Nominujte kolegy, kteří by si Cenu za příkladnou praxi zasloužili. Slavnostní udílení proběhne v září během celostátní konference v Ostravě. Nominační list stáhněte, vyplňte a zašlete do 15. srpna na e-mail: sara.vichova@paliativnimedicina.cz.

Děkujeme.

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny – text k veřejné oponentuře

Zveřejněno: 30. května 2022 |

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém roce začaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP spolupracovat na textu společného doporučení ohledně péče o pacienty v terminální progresi nevyléčitelného onemocnění v prostředí urgentní medicíny. Cílem dokumentu není nařizovat nebo zakazovat, ale umožňovat – tedy vytvořit takové systémové prostředí, v němž profesionálové v oboru urgentní medicína mohou – nemusí využívat základní principy paliativní péče bez nejistot, zda se pohybují v rámci péče lege artis.

Text má oporu v dalších doporučených postupech národních i mezinárodních a předpokládáme, že v budoucnu bude významně doplněn mezioborovým metodickým dokumentem, připravovaným na půdě ČLS JEP.

Dokument „Konsensuální metodický pokyn doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny“ byl připomínkován členy výborů obou odborných společností, přičemž bylo vypořádáno 56 připomínek. Veřejná oponentura dokumentu do 1. července 2022, a to prostřednictvím online formuláře pro strukturovaný sběr připomínek: https://forms.gle/gGtA5EBpBNJBxdfb7.

Děkujeme za spolupráci a máme naději, že tento dokument vytvoří prostředí větší jistoty při poskytování péče pacientům na pomezí urgentní a paliativní medicíny.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, za SUMMK ČLS JEP
Mgr. Marek Uhlíř, za ČSPM ČLS JEP

XIII. celostátní konference paliativní medicíny – pozvánka

Zveřejněno: 17. května 2022 |

Milé kolegyně, milí kolegové,

jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a těšíme se, že se s Vámi setkáme v Ostravě v termínu 24.-25. září 2022.

Paliativní medicína a péče o nemocné s pokročilou nemocí i osoby v závěru života se v posledních letech intenzivněji dostávají do povědomí laické i odborné veřejnosti. Komunitu specialistů v našem oboru tento fakt přivádí do nových situací. Pojmenovávají se kompetence jednotlivých profesí a standardy různých forem služeb, paliativní medicína se stává pevnou součástí vzdělávání ve zdravotnických oborech, ve spolupráci s příslušnými úřady jsou formulovány koncepční a strategické rozvojové dokumenty, čteme periodikum o paliativní medicíně v českém jazyce, řada aktivit je významně podpořena štědrými filantropy. Období nadšeneckého a obětavého rozvoje izolovaných aktivit je postupně proměňováno v systémové nastavování parametrů, kapacit a zodpovědností jednotlivých forem a podob paliativní péče.

Klíčovým faktorem pro další dobrý rozvoj našeho oboru je nyní rozšiřování komunity vzdělaných specialistů. Důležitou součástí je také odvaha nacházet společnou řeč a hledat cesty, které pomohou proměňovat péči o závažně nemocné. Přál bych nám všem, aby výroční konference byla pro nás inspirací, příležitostí a prostorem pro zvyšování odbornosti i prohlubování kolegiality.

Jménem vedení České společnosti paliativní medicíny Vás všechny zvu na letošní konferenci a těším se na setkání s Vámi.

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP

 

Více informací na www. ahou.cz/paliativnikonference.

ABECEDA Doporučení k léčbě symptomů v paliativní péči

Zveřejněno: 22. ledna 2022 |

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.
Za podpory Nadačního Fondu Abakus (dříve Avast) tak vznikla série osmi doporučení, ve kterých najdete paliativní krizový management symptomů, specifický postup k symptomatické léčbě dušnosti, doporučení pro management deliria, agitovanosti a zmatenosti; postup pro kontrolovanou terminální sedaci při refrakterních symptomech a dále symptomatickou léčbu kašle. Protože pandemickou situaci bylo třeba vnímat v širším kontextu, zařadili jsme i doporučení k léčbě úzkosti, praktický postup k bezpečnému vedení online komunikace s pacienty a jejich blízkými a materiál základů telefonické krizové intervence.

Na konci léta 2020 proběhla v rámci expertní skupiny aktualizace doporučení podle recentní literatury.

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Paliativní krizový management symptomů

Podrobná verze

Stručná verze

Symptomatická léčba dušnosti

Podrobná verze

Stručná verze

Delirium/ agitovanost/zmatenost

Podrobná verze

Stručná verze

Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy

Podrobná verze

Stručná verze

Symptomatická léčba kašle

Podrobná verze

Stručná verze

Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu

Podrobná verze

Stručná verze

Zásady telefonické krizové intervence

Podrobná verze

Stručná verze

Symptomatická léčba úzkosti

Podrobná verze

Stručná verze

 

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Zveřejněno: 21. ledna 2022 |

Představujeme Vám Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny, která byla vypracována na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků.

Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči.

Na tvorbě koncepce se významně podílela Sekce dětské paliativní péče ČSPM, ale i řada dalších odborníků napříč institucemi ve zdravotní i sociální oblastí. Všem tvůrcům děkujeme a věříme, že právě díky široké podpoře, kterou koncepce mezi odborníky získala, bude základním stavebním kamenem oficiální vládní strategie.

Celý text koncepce.

Změna v organizaci atestačních kurzů

Zveřejněno: 11. ledna 2022 |

Věnujte, prosím, pozornost změně v organizaci atestačních kurzů.

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína bude v roce 2022 pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. ČSPM ČLS JEP již atestační kurzy pořádat nebude, protože dle nových legislativních pravidel není pověřenou organizací. Kurzy budou probíhat v Praze a v Brně.

O konání atestačních kurzů budete informováni přes informační kanály ČSPM, připravujeme pro Vás nové webové stránky, které by měly začít být v provozu v následujících týdnech. Registrace ale bude probíhat přes webovou stránku Subkatedry paliativní medicíny IPVZ (https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2122)

Podrobněji ke tématu změna organizace atestačních kurzů.