Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a rozvoje nemocniční paliativní péče

Zveřejněno: 17. února 2021 | Legislativa memorandum mz nemocniční paliativní péče

Ministr zdravotnictví, zástupci zdravotních pojišťoven, ředitel Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR a předseda ČSPM ČLS JEP stvrdili svými podpisy úmysl zajistit společným úsilím udržitelnost a rozvoj nemocničních paliativních týmů.

Jednotlivé strany se podpisem Memoranda zavázaly spolupracovat na celkovém systematickém definování  a následném rozvoji nemocniční paliativní péče a vytyčily konkrétní společné cíle, vč. zajištění udržitelného financování v návaznosti na pilotní projekt Paliativa I, zařazení mezi služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění či definování standardu minimálního personálního zajištění jednotlivých typů paliativních týmů.

Dokument navazuje na Memorandum MZ, zdravotních pojišťoven a ČSPM ČLS JEP o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR ze dne 30. července 2019 a Česká společnost paliativní medicíny se v něm zavazuje plnit roli odborného garanta v procesu zvyšování dostupnosti specializované paliativní péče v rámci poskytovatelů akutní lůžkové péče.

 

Text Memoranda o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice