Sekce geriatrické paliativní péče

Statut sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Článek I.
Úvodní ustanovení

Tento statut upravuje působnost sekce pro GERIATRICKOU PALIATIVNÍ PÉČI, která byla zřízena výborem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP v listopadu 2016 za účelem zajištění systematického rozvoje tohoto segmentu paliativní péče.

Článek II.
Působnost sekce

 1. Sekce provádí mapování stavu, analytickou činnost, navrhuje rámcové cíle a priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k rozvoji segmentu geriatrické paliativní péče (dále GPP).
 2. Tyto rámcové cíle, priority, strategie a postupy předkládá zpravidla v ročním výhledu výboru ČSPM, po jejich schválení výborem je samostatně realizuje.
 3. Vedoucí sekce nebo jím určený jiný člen sekce se účastní pravidelných jednání výboru ČSPM, kde informuje o činnosti sekce.
 4.  Jednání s dalšími subjekty, vede jménem ČSPM podle rozhodnutí předsedy výboru ČSPM buď:
  a) samostatně vedoucí sekce (nebo jím určený člen sekce)
  b) nebo předseda výboru ČSPM (nebo jím určený člen výboru) společně s vedoucím sekce (nebo jím určeným členem sekce).
 5. Jednání s dalšími subjekty, se vždy řídí rámcovými cíli, prioritami, strategiemi a postupy dle bodu 1.
 6. Sekce GPP pro svou činnost v přiměřené míře využívá administrativního zázemí ČSPM, zejména sekretariátu, účetnictví a mzdového účetnictví. Má právo na úhradu přiměřených a oprávněných nákladů své činnosti, které schvaluje předseda výboru ČSPM.
 7. Sekce odpovídá za plánování a realizaci jednání s poskytovateli GPP, případně dalšími relevantními poskytovateli ve vztahu ke GPP, tak, aby činnost sekce odrážela realitu kontextu paliativní péče v ČR.

Článek III.
Složení a principy činnosti sekce

 1. Činnost sekce se řídí Jednacím řádem ČLS JEP.
 2. Členem sekce se může stát pouze člen ČSPM ČLS JEP. Členové sekce volí ze svého středu výbor sekce o 3-5 členech, členové výboru sekce pak volí vedoucího sekce. V případě rovnosti hlasů přetrvávající po tři po sobě jdoucí hlasování je výbor sekce rozpuštěn a členové sekce volí nový výbor.
 3. Vedoucí sekce řídí práci sekce, zodpovídá za pořízení stručného písemného záznamu z každého jednání, kontroluje plnění úkolů a závěrů přijatých na jednáních sekce; zodpovídá se z činnosti sekce výboru ČSPM.
 4. Sekretariát ČSPM podle pokynů předsedy sekce zajišťuje organizačně technické zabezpečení jednání sekce. Vyhotovuje zápis z jednání a archivuje zápisy a ostatní písemné doklady týkající se činnosti sekce.
 5. Člen sekce se může svého mandátu vzdát, takovou skutečnost oznamuje vedoucímu sekce a  předsedovi výboru ČSPM písemně.
 6. Pokud člen sekce nekoná své povinnosti, nebo postupuje v rozporu s tímto statutem nebo dobrými mravy, podává vedoucí sekce nebo alespoň dva členové sekce nebo alespoň dva členové výboru ČSPM návrh na odvolání člena sekce předsedovi výboru ČSPM, který je povinen tento návrh bezodkladně projednat.
 7. Jednání sekce se zpravidla účastní předseda výboru ČSPM (nebo jím pověřený zástupce) s hlasovacím právem. Dále se jednání může účastnit na svou žádost jako host kterýkoliv člen ČSPM, bez hlasovacího práva. Na žádost člena sekce se může jednání ad hoc účastnit i přizvaný odborník na projednávanou problematiku – nečlen ČSPM, bez hlasovacího práva; o přizvání odborníka rozhoduje vedoucí sekce.
 8. 8. O zrušení sekce může rozhodnout výbor ČSPM na svém řádném zasedání, s důvody zrušení sekce musí souhlasit také revizní komise ČSPM

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Statut sekce byl schválen výborem ČSPM v Brně dne 11. ledna 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Za správnost: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Statut sekce geriatrické paliativní péče [PDF]