Sekce pro etiku v paliativní péči

Tento Interní předpis upravuje působnost Sekce pro etiku v paliativní péči, která byla zřízena výborem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a schválena valnou hromadou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP dne 18. 10. 2019 za účelem zajištění systematické reflexe etických témat paliativní péče.

Základní ustanovení

 1. Sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. /Sekce EPP ČSPM ČLS JEP, z.s. (dále jen Sekce) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat především v oblasti působnosti České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, z.s., ale i mimo ni.
 2. Sekce je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČSPM ČLS JEP,z.s.) bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. 
 3. Sekce sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o etiku v paliativní péči. Podmínkou členství v sekci je členství v ČSPM ČLS JEP, z.s.. Jednání Sekce se mohou bez hlasovacího práva na pozvání předsedy nebo místopředsedy Sekce účastnit i nečlenové ČSPM ČLS JEP, z.s., zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v  paliativní péči, lékařské etice a bioetice. 
 4. Hospodaření sekce se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP, z.s. a jejími orgány. Uzavírání smluvních vztahů a finanční záležitosti sekce podléhají schválení ze strany ČSPM ČLS JEP, z.s.

Poslání a cíle

 1. Vznikem Sekce pro etiku v paliativní péči reagujeme na situaci, kdy se vědecká reflexe morálních problémů spojených nejen s vývojem medicíny a celé společnosti, ale také především s komplexním přístupem k pacientovi, jenž je současné paliativní péči vlastní, stává nedílnou součástí jak každodenní klinické práce, tak i témat která se vynořují v souvislosti se strukturou zdravotního systému a zdravotní politiky České republiky a Evropské unie.
 2. Posláním Sekce je vytvořit platformu otevřené systematické práce nad etickými tématy, která přináší práce v oblastech paliativní péče. 
 3. Sekce provádí mapování aktuálních etických témat v paliativní péči, vytváří stanoviska, poskytuje vzdělávání dovnitř i vně ĆSPM, na vyžádání poskytuje etické konzultace. Věnuje se jednak teoretické práci v etice, současně je zaměřena i na implementaci etické reflexe do běžné klinické práce. Svoje výsledky prezentuje na odborných setkáních a chce vstupovat i do otevřené diskuse mezi laickou i odbornou veřejností. 
 4. Podílí se na zvyšování odborných znalostí členů a podporuje vědeckovýzkumnou činnost. Podílí se na rozvoji odborné spolupráce mezi svými členy a organizacemi a institucemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.

Formy činnosti

 1. Sekce se podílí na pořádání a organizaci vzdělávacích a osvětových akcí včetně publikační činnosti.
 2. V rámci ČSPM vykonává odbornou poradenskou činnost týkající se problematiky etiky v paliativní péči

Organizační uspořádání sekce

 1. Sekce má tyto orgány: 
 • Členská schůze Sekce – nejvyšší orgán sekce
 • Výbor Sekce – výkonný orgán Sekce 
 • Předseda Sekce
 • Místopředseda Sekce
 • Manažer Sekce
 • Odborné týmy Sekce 
 1. Členská schůze Sekce je nejvyšším orgánem. Právo účasti na jednání shromáždění členů má každý člen Sekce. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, zpravidla 2x ročně. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech řádných členů. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před datem jeho konání. Členové sekce volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Sekce. 
 2. Předseda sekce řídí práci sekce, zodpovídá za plnění úkolů a závěrů přijatých na jednáních sekce; zodpovídá se z činnosti sekce výboru ČSPM.
 3. Výbor Sekce je řídícím a výkonným orgánem Sekce. Členové jsou předseda, místopředseda, manažer a vedoucích odborných týmů. Funkční období členů Výboru sekce je čtyřleté, pokud členská schůze nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce Sekce, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů. Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor jedná zpravidla 1 x měsíc. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být distribuován všem členům Sekce.
 4. Odborné týmy Sekce tvoří nižší organizační strukturu Sekce. Každý člen Sekce se může stát členem jednoho nebo i více odborných týmů Pro zajištění poslání Sekce jsou vytvořeny následující odborné týmy. 

Vedoucí odborných týmů jsou voleni na jednání členské schůze.

 1. Manažer Sekce je jmenován předsedou Sekce z členů Sekce. Manažer zajišťuje organizačně technické zabezpečení jednání sekce. Vyhotovuje zápis z jednání a archivuje zápisy a ostatní písemné doklady týkající se činnosti sekce, realizuje aktivity Sekce, zajišťuje implementaci projektů Sekce.
 2. Oficiální vyjadřování stanovisek sekce a jejich medializace podléhá schválení Výborem sekce. Vyskytne-li se v rámci projednávání stanoviska několik eticky, právně a medicínsky přípustných pohledů na daný problém, bude sekce brát maximální zřetel na zveřejnění všech oprávněných, ač vzájemně nesouhlasných, přístupů.  
 3. Sekce pro svou činnost v přiměřené míře využívá administrativního zázemí ČSPM, zejména sekretariátu, účetnictví a mzdového účetnictví. Má právo na úhradu přiměřených a oprávněných nákladů své činnosti, které schvaluje předseda výboru ČSPM.
 1. Další ustanovení
 1. Ustavující složení orgánů Sekce je následující:
 • Předseda Sekce 
 • Místopředseda Sekce 
 • Manažer Sekce
 1. Vedoucí odborných týmů 
 2. Výbor Sekce zorganizuje prvotní volby do orgánů Sekce nejpozději do konce roku 2019.
 3. Pro Sekci platí Jednací a Volební řád ČLS JEP, z.s. schválený Sjezdem delegátů ČLS JEP, z.s. dne 28. 1. 2015.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. V případě rozporu tohoto Interního předpisu nebo jiného předpisu sekce se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, z.s., mají přednost předpisy ČLS JEP, z.s.

Výbor sekce:
Předseda
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Místopředseda
Mgr. Jan Konečný, MPA
Členové výboru
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D.
Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Manažer sekce
JUDr. Barbora Vráblová, MA