Sekce pro etiku v paliativní péči

Sekce pro etiku v paliativní péčí je od října 2019 sekcí České společností paliativní medicíny ČLS JEP. Vznik sekce byl podnícen stále větším významem, který členové ČSPM připisují etické reflexi své práce, a explicitním vyjádřením skutečnosti, že se etika stává nikoliv jen intuitivně tušenou, ale především vědomou součástí jejich práce.

Sekce pro etiku v paliativní péči je platformou, kde se setkávají zájemci o etiku a odborníci v etice. Sekce provádí mapování aktuálních etických témat v paliativní péči, vytváří stanoviska, poskytuje vzdělávání dovnitř i vně ČSPM, na vyžádání poskytuje etické konzultace. Věnuje se jednak teoretické práci v etice, současně je zaměřena i na implementaci etické reflexe do klinické praxe. Svoje výsledky prezentuje na odborných setkáních a chce vstupovat do otevřené diskuse mezi laickou i odbornou veřejností. Sekce se podílí na organizaci vzdělávacích a osvětových akcí, včetně publikační činnosti. V rámci ČSPM nabízí odbornou poradenskou činnost týkající se problematiky etiky v paliativní péči.

Srdečně zveme všechny zájemce – členy ČSPM – do našich řad.

Kontaktní email:  etika@paliativnimedicina.cz


Výbor sekce:
Předseda
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Místopředseda
Členové výboru
Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Manažer sekce
JUDr. Barbora Vráblová, MA

Knihovna dokumentů

Stanovisko Sekce pro etiku v paliativní péči ke kultuře zacházení s těly zemřelých, smutečního rozloučení a pohřbívání v kontextu onemocnění covid-19   11/2020

Informace o vzniku sekce   5/2020

Stanovy sekce pro etiku v paliativní péči   10/2019