Pilotní projekt mobilní specializované péčeZákladní informace o projektu

Pilotní projekt má ověřit přínos mobilní specializované paliativní péče (MSPP) pro systém zdravotní péče z hlediska kvality péče pro pacienta, proveditelnosti, bezpečnosti, ekonomické náročnosti pro zdravotní systém.

Východiska

Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče (MSPP) vychází z následujících předpokladů:

 • U pacientů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob je významnou determinantou kvality života a kvality péče shoda mezi reálným a preferovaným místem péče, tedy mezi místem, kde péče probíhá a místem, kde by si pacient a jeho blízcí přáli, aby probíhala.
 • Moderní paliativní péče je schopna na náležité odborné úrovni po stránce klinické i organizační řešit somatické i psychosociální problémy spojené se závěrem života v různých prostředích: v nemocnici, v domácím prostředí, v náhradním sociálním prostředí.

Trvání programu

1. 4. 2015 – 29.2. 2016

Cílová skupina MSPP

Cílovou skupinou pilotního projektu jsou pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob (s PPS ≤ 50% a předpokládanou prognózou délky života nejvýše 30 dnů) a to s diagnózami onkologickými, neurologickými či CHOPN, kteří si přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí a kteří mají alespoň jednu blízkou osobu, která toto přání pacienta podporuje a je ochotna/schopna s pacientem nepřetržitě pobývat a zajišťovat péči.Metodika MSPP

Kategorizace zdravotního stavu pacienta v terminálním stadiu dle PPS

Palliative Performance Scale – PPS je modifikací Karnofského škály, specificky upravenou pro využití v paliativní péči. Obsahuje kategorizaci zdravotního stavu dle klíčových parametrů (pohyblivost, aktivita a přítomnost nemoci, soběstačnost, příjem potravy, úroveň vědomi) a je vyjádřena v procentech:

100 % (plné zdraví) ––– 0 % (smrt)

PPS větší než 50: (pacient stabilní)

 • pacient bude v péči PL, který indikuje odb. 925
 • úhrada všech subjektů v péči o tohoto pacienta bude probíhat standardně dle platné úhradové vyhlášky

PPS menší než 50: (pacient nestabilní a nestabilní pacient se závažnými symptomy)

 • pacient výhradně v péči lékaře paliativní medicíny

 Paliativní škála funkční zdatnosti (Palliative Performance Scale – PPS) 

 PPS 

Pohyblivost 

Aktivita 

Symptomy nemoci 

Soběstačnost 

Příjem potravy 

Stav vědomí 

100 

neomezená

normální

žádné

plná

normální

normální

90 

neomezená

normální

mírné

plná

normální

normální

80 

neomezená

normální, vyžaduje úsilí

mírné

plná

normální nebo snížená

normální

70 

omezená

neschopen zaměstnání/práce

významné

plná

normální nebo snížená

normální

60 

omezená

neschopen práce /činností doma

významné

příležitostná pomoc nutná

normální nebo snížená

normální nebo zmatenost

50 

převážně leží nebo sedí

neschopen žádné práce

plně rozvinutá choroba

častá pomoc nutná

normální nebo snížená

normální nebo zmatenost

40 

převážně na lůžku

neschopen většiny činnosti

plně rozvinutá choroba

nutná pomoc s většinou činností

normální nebo snížená

normální nebo spavost +/- zmatenost

30 

trvale na lůžku

neschopen žádné činnosti

plně rozvinutá choroba

úplná nesoběstačnost

snížená

normální nebo spavost +/- zmatenost

20 

trvale na lůžku

neschopen žádné činnosti

plně rozvinutá choroba

úplná nesoběstačnost

srkání tekutin

normální nebo spavost +/- zmatenost

10 

trvale na lůžku

neschopen žádné činnosti

plně rozvinutá choroba

úplná nesoběstačnost

jen zvlhčování úst

spavost nebo bezvědomí +/- zmatenost

smrt

Stratifikace pacienta

Vyhodnocení stavu pacienta na základě závažnosti symptomů.

Edmonton Symptom Assessment Scale – ESAS (ke stažení) – bude v rámci pilotního programu u pacientů s PPS menší než 50 prováděno 1x denně.

snimek_obrazovky_2015-03-23_v_17.57.10

Pro pacienty s demencí (v jejichž případě nelze vyhodnotit závažnost symptomů dle ESAS) lze využít škálu distresu MSSE (Mini-Suffering State Examination)

snimek_obrazovky_2015-03-23_v_18.06.39Účastníci programu - mapaMetodika vyhodnocení

Charakter klinického hodnocení

Prospektivní hodnocení komplexní zdravotní intervence a jejího vlivu na kvalitu života, celkové čerpání zdravotní péče a místo úmrtí u terminálně nemocných pacientů. V rámci pilotního projektu je hodnocenou komplexní intervencí model specializované paliativní péče (MSPP), která integruje lékařkou a ošetřovatelskou péči a zajišťuje trvalou dostupnost (7/24) této péče. Výsledky MSPP budou srovnány s objemem, strukturou a nákladností zdravotní péče u kontrolní skupiny pacientů se srovnatelnými klinickými a prognostickými charakteristikami.

Partneři projektu

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Základní hypotézy

 1. Model MSPP umožní dožít v domácím prostředí významné většině (≥ 80%) pacientů v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci, kteří si to přejí.
 2. Formou MSPP je v domácím prostředí možné zajistit bezpečnou paliativní péči na náležité odborné úrovni („lege artis“), s jasným vymezením kompetencí, řádným nakládáním s léčivy a správně vedenou dokumentací.
 3. Náklady na zdravotní péči v rámci MSPP jsou srovnatelné nebo nižší než u jiných způsobů zajištění zdravotní péče v závěru života o nemocné se srovnatelnými diagnostickými a prognostickými charakteristikami.

Účastníci pilotního projektuposkytovatelé MSPP

 • Diecézní charita Brno – pracoviště Rajhrad a Třebíč
 • Hospic sv. Alžběty o.p.s. Brno
 • Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. Zlín
 • Domácí hospic Cesta domů, z.ú. Praha
 • Občanské sdružení Most k domovu, z.ú. Praha a Praha-západ
 • Oblastní charita Červený Kostelec
 • Mobilní hospic Ondrášek Ostrava

Trvání pilotního projektu

Pilotní projekt MSPP bude realizován v období 1.4. 2015 do 31.12.2015 nebo do dosažení cílového počtu zařazených pacientů.Atlas mobilní specializované péče v Evropě

Informace o úrovni mobilní specializované péče v Evropě naleznete také v unikátním online atlasu mobilní specializované paliativní péče v Evropě. Jedná se o vizualizaci dat sesbíraných výzkumníky několika evropských akademických pracovišť v roce 2015. Koordinaci sběru dat a jejich interpretaci provedlo Centrum paliativní péče v Praze.