Standardy mobilní specializované paliativní péče

Zveřejněno: 21. února 2019 | ČSPM dokumenty Legislativa Mobilní specializovaná paliativní péče MSPP

V roce 2018 připravil projektový tým Ministerstva zdravotnictví Standardy mobilní specializované paliativní péče (MSPP), které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Nově přijatý dokument aktualizuje znění Standardů kvality paliativní péče z let 2015-2016, kromě toho jsou aktualizované o nejnovější poznatky ze zahraničních doporučených postupů a aktuální legislativu. Autorský kolektiv dokumentu kladl velký důraz na jejich jednoduchost a srozumitelnost i pro pacienty a jejich blízké.

Ve snaze o maximální konsensualitu byly Standardy kromě připomínkování odbornou společností a zastřešující organizací poskytovatelů také veřejně projednány na Ministerstvu zdravotnictví dne 6. 11. 2018 za účasti zástupců všech mobilních hospiců a obou jejich zastřešujících organizací. Po vypořádání celkem 67 připomínek Standardy MSPP projednaly a jako společný konsensuální dokument přijaly Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Fórum mobilních hospiců. Standardy MSPP vycházejí jako autoritativní, oficiální výstup projektu Ministerstva zdravotnictví, a jsou dalším krokem k etablování MSPP jako jasně definované zdravotní služby, která je standardní součástí zdravotnického systému. Předpokládá se jejich pravidelná aktualizace v několikaletém intervalu.

Standardy mobilní specializované paliativní péče [PDF]

ČSPM hledá vedoucí(ho) kanceláře

Zveřejněno: 4. února 2019 | ČSPM inzerát práce

Česká společnost paliativní medicíny vypisuje výběrové řízení na administrativně-projektovou posilu v pozici vedoucí(ho) kanceláře na poloviční úvazek.

Koho a na co hledáme?

Je nás devět a společně tvoříme výbor odborné společnosti. Naší expertízou je paliativní péče, medicína, máme svá zaměstnání na plné úvazky. Potřebujeme k sobě někoho, kdo by naši práci udržel pohromadě, uměl plánovat, shromažďovat názory a stanoviska, sumírovat je, držet úkoly, navrhovat postupy a iniciativně plnit úkoly, které z naší diskuse vyplynou. Bude to hodně samostatná pozice, protože jako celek se osobně sejdeme zhruba jednou za šest týdnů.

Potřebujeme tedy někoho, kdo se neostýchá, je iniciativní a samostatný, přemýšlí projektově. Když neví, jak dál, nečeká na instrukce, ale další postup nám sám navrhne. Neměl by se děsit čísel, excelu, rozpočtu, ani komunikace s úřady a podatelnami. Někoho, kdo má základní pracovní znalost angličtiny a vystudoval VŠ. Orientace ve zdravotnictví je výhodou, ale ne podmínkou.

Přikládáme i předpokládanou náplň práce. Poctivě jsme sepsali všechny činnosti přicházející v průběhu roku v úvahu, ale neočekáváme, že jim bude potřeba věnovat více času než odpovídá polovičnímu úvazku. Většina z nich se navíc dá dělat v čase a místě, které se budou hodit Vám a není třeba je sledovat každodenně.

Jste to vy? Těšíme se na vás! Budeme od vás ale pro začátek hned něco chtít. A sice:

 1. vaše CV (nebo adresu profilu na LinkedIn)
 2. krátký mail s popisem vaší motivace a kontakty na dvě osoby, které o vás mohou podat referenci
 3. Modelový úkol 1: v prosinci 2020 proběhne mezinárodní vědecká konference hospicové a paliativní péče v Sydney. Tři členové výboru se jí chtějí účastnit, jeden z nich jako aktivní přednášející, další 2 jako posluchači. Finanční prostředky spojené s účastí na konferenci (včetně cestovních výloh) můžete žádat formou grantu. Sestavte hrubý rozpočet na tuto akci a napište anglicky text e-mailu s objednávkou ubytování.
 4. Modelový úkol 2: navrhněte zápis z porady v klubovně Rychlých šípů (zde, stopáž od jedenácté do třinácté minuty)
 5. To vše nám pošlete na adresu cspm.cls.jep@gmail.com do 26.2. 2019

Časově: uzávěrka přihlášek 26. února, pohovory s vybranými uchazeči 6. března, nástup od dubna až května podle možností uchazeče.

Finančně: nástupní mzda 15.000 Kč měsíčně. Pokud jste projekťák na volné noze a preferujete práci jako OSVČ, ozvěte se nám také.

Za výbor ČSPM Ondřej Sláma, Irena Závadová, Marek Uhlíř

Předpokládaná náplň práce pro vedoucí(ho) kanceláře

Každodenní “běh firmy”:

 • Obsluhuje kontaktní telefon, e-mailovou adresu, datovou schránku.
 • Spravuje databázi kontaktů – odborníci, novináři, politici, úředníci, poskytovatelé, členové, účastníci vzdělávacích akcí, členové sekcí.
 • Úzce spolupracuje s kolegyní v Brně (0,5 úvazek, DPČ), která má na starosti vzdělávací kurzy pro lékaře, atestační kurzy a komunikaci směrem k ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a vedení účetnictví ČSPM; je jejím nadřízeným.

Směrem k výboru:

 • Svolává jednání výboru, zajišťuje čas a místo, sbírá podněty pro program jednání, pořizuje zápis, vypořádává připomínky k zápisu, rozesílá zápis.
 • Samostatně plní jednorázové nebo krátkodobé úkoly, které vyplynou z jednání výboru a nevyžadují erudici v paliativní problematice.
 • Eviduje úkoly, které vyplynuly z jednání výboru pro členy výboru nebo revizní komise, jejich nositelům je případně připomíná, a na jednání výboru sumarizuje stav jejich plnění.

Záležitosti PR, prezentace ČSPM na veřejnosti:

Směrem k členům:

 • Koncipuje zpravodaj pro členy, průběžně schraňuje informace k zařazení do newsletteru, drží proces schválení newsletteru před odesláním, rozesílá.
 • Připravuje podklady k rozeslání členům
 • Vybírá zajímavé odkazy či články, které mohou být pro členy zajímavé

Směrem k veřejnosti:

 • Spravuje FB a web. Pravidelně kontroluje aktuálnost informací na webu, komunikuje s administrátorem webu. Odpovídá na označení na FB a na zprávy na webu.
 • Připravuje zajímavé odkazy na stránky či články v médiích
 • Připravuje prezentace ČSPM v médiích, komunikuje s médii

Nové projektové agendy:

 • Sleduje grantový kalendář a další grantové příležitosti
 • Vypracovává žádosti – ekonomická data, rozpočty, finalizování dokumentů, komunikace s ČLS JEP
 • Sleduje čerpání rozpočtu dle plánu
 • Komunikuje s poskytovatelem dotace
 • Zajišťuje publicitu – připravuje materiály (letáky, webové stránky, pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace, certifikáty, označení na akcích)
 • U některých projektů zajišťuje průzkumy trhu, porovnání a výběr nabídek
 • Vypracová DPP, DPČ
 • Zpracovává monitorovací zprávy + reakce na připomínky a podněty
 • U projektů s jiným administrátorem sleduje rozpočet v návaznosti na celkový rozpočet ČSPM

Valná hromada 5. 10. 2018 – Zpráva o činnosti ČSPM

Zveřejněno: 30. září 2018 | ČSPM dokumenty pozvánka

v pátek 5. října v 8:00 proběhne v kongresovém sále Top Hotelu Praha shromáždění členů (valná hromada) ČSPM. Výbor na ní bude prezentovat zprávu o činnosti a o hospodaření odborné společnosti. Dále budeme schvalovat vznik pediatrické a geriatrické sekce. Shromáždění ale považujeme především za příležitost k setkání a diskusi výboru se členy. V příloze najdete zprávu o činnosti ČSPM za období 2017-2018. Budeme rádi, když se s dokumentem seznámíte, abychom se v pátek mohli v diskusi věnovat konkrétním tématům.

Zpráva o činnosti ČSPM [PDF]
Těšíme se na setkání s vámi

Za výbor ČSPM

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby v rámci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Zveřejněno: 12. června 2018 | ČSPM Doporučení

Před několika týdny se oficiálně ustavila Sekce podpůrné léčby v rámci České onkologické společnosti ČLS JEP. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP vznik této sekce vítá a je připravena ke vzájemné spolupráci. Bližší informace včetně zprávy předsedy Sekce, doc. MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D. jsou k dispozici na stránkách České onkologické společnosti.

Cíle a zdravotně politické priority ČSPM v roce 2017

Zveřejněno: 5. září 2017 | ČSPM dokumenty

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP formuloval své cíle a konkrétní zdravotně politické priority v roce 2017 v pracovním materiálu nazvaném „Paliativní péče – kvalitní života pacientů se závažným a pokročilým onemocněním“.  Materiál je určen k reflexi, diskusi a zdravotně politické práci.
 
 Dokumenty ke stažení [pdf]

PALIATIVNÍ PÉČE – kvalitní život pacientů se závažným a pokročilým onemocněním

Pracovní materiál České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

HLAVNÍ CÍLE (DLOUHODOBÉ)

 1. Paliativní péče je dostupná každému potřebnému v České republice.
 2. Je vytvořen komplexní systém paliativní péče napříč systémem zdravotní a sociální péče.
 3. Paliativní péče má definované místo v systému financování zdravotních a sociálních služeb.
 4. Principy paliativní péče jsou standardní součástí vzdělání všech pracovníků ve zdravotní a sociální sféře.
 5. Rodina a komunita jsou integrální součástí péče o pacienty v závěru života.

NÁSTROJE K DOSAŽENÍ DLOUHODOBÝCH CÍLŮ

 1. Tvorba vládního dokumentu Národní strategie paliativní péče
 2. Podpora tvorby Krajských koncepcí/strategií rozvoje paliativní péče

KRÁTKODOBÉ ÚKOLY A CÍLE

Zařazení výkonů mobilní specializované péče do seznamu zdravotnických výkonů od roku 2018.

 1. Definování potřebné sítě poskytovatelů paliativní péče v přirozeném nebo náhradním sociálním prostředí (heslo: „Mobilní hospic v každém okrese“ – tj. na cca 70–100 000 obyvatel).
 2. Podpora pečujících rodin (úkol: podpora prosazení připravovaného zákona o „pečovatelském volnu“ pro pečujícího příbuzného).
 3. Vytvoření systému úhrady multidisciplinární paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních akutní i následné péče (heslo: „Paliativní program/konziliární tým do každé nemocnice, kde ročně umírá více než 50 lidí“).
  Podpora lůžkových hospiců (podpora přijetí zákona a prosazení do praxe „nárokovatelné“ úhrady za sociální služby poskytované terminálně nemocným v hospicích).
 4. Podpora paliativní péče v pobytových zařízeních sociální péče (podpora legislativního procesu v tvorbě nových ustanovení zákona o sociálních službách, spolupráce s APSS).
 5. Prosazení paliativní péče do pregraduálních vzdělávacích programů pro budoucí lékaře.
 6. Definování sítě poskytovatelů paliativní péče (typologie zařízení a jejich místní a časová dostupnost na celostátní a regionální úrovni).
 7. Vytvoření pracovní skupiny na MZČR se zastoupením všech důležitých stran. Tato skupina bude mít za cíl práci na dokumentu Národní strategie paliativní péče.

Za ČSPM ČLS JEP

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
předseda

MUDr. Ondřej Kopecký
člen výboru

Setkání organizací v rámci pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče

Zveřejněno: 25. ledna 2017 | ČSPM hospice Mobilní paliativní péče

Ve středu 18. 1. proběhl v sále Vinohradského pivovaru v Praze seminář pro organizace, které by chtěly vstoupit do pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) v roce 2017. Na akci, která se konala pod hlavičkou České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J.E.Purkyně, přednášeli vedoucí sestra Cesty domů Pavel Klimeš a primář Domácího hospice Sv. Zdislavy v Třebíči Pavel Svoboda.


 

Semináře se zúčastnili zástupci většiny organizací, které se do pilotního programu VZP přihlásily (celkem 46 účastníků ze 17 organizací). Účelem semináře bylo seznámit organizace s fungováním pilotního programu v praxi, s jeho výhodami i úskalími.

Na programu bylo mj. objasnění vztahu mezi VZP a poskytovatelem zapojeným do pilotního programu, dále otázka role lékaře, sestry a dalších členů multidisciplinárního týmu nebo fungování účtování a výkaznictví v rámci veřejného zdravotního pojištění. Přednášky doplňovaly vybrané kazuistiky, na kterých mohli lektoři ukázat odlišné průběhy léčby a jejich každodenní vyhodnocování (PPS, ESAS, MSSE). Celou akci provázela živá diskuze.

Doufáme proto, že snaha předat maximum informací byla naplněna a všem zúčastněným organizacím seminář pomůže v rozhodování při vstupu do pilotního programu.

Finanční a organizační zajištění pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP bylo podpořeno Nadačním fondem AVAST.

18.1.2017, Eliška Mlynáriková

Zápis z jednání výboru ČSPM

Zveřejněno: 19. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Zápisy

Dne 11. 1. 2017 proběhlo poslední jednání výboru ČSPM před volbami. Řešil několik důležitých bodů, které se týkají probíhajícího jednání o úhradách MSSP. Dále pak byly na pořadu jednání únorové volby do výboru, tradiční podzimní konference paliativní medicíny a stav webových stránek ČSPM. Všechny informace najdete v zápisu z jednání výboru.

Zasedání ustavujícího výboru ČSPM ČLS JEP po volbách v únoru 2017, Brno, Masarykův onkologický ústav, 29.3.2017 14.00-17.00 hodin

Nová pracovní skupina pro MSPP

Zveřejněno: 18. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Mobilní paliativní péče

Na jednání výboru ČSPM dne 11. 1. 2017 byla ustanovena skupina pro jednání o mobilní specializované paliativní péči.

Jmenováni byli:

Prim. MUDr. Irena Závadová (navržena výborem ČSPM na vedoucí pracovní skupiny, Praha)

Bc. Jiří Kabát (Praha)
Mgr. Marek Uhlíř (Praha)
Prim. MUDr. Pavel Svoboda (Třebíč)
Prim. MUDr. Regina Slámová (Brno)

Pracovní skupina je jmenována výborem ČSPM s cílem přípravy registračního listu MSPP pro pracovní skupinu k Seznamu výkonů a jeho vyjednávání s MZ ČR, VZP ČR, Svazem zdravotních pojišťoven a dalšími relevantními subjekty.

Dále má pracovní skupina kompetence k podpoře stávajících i nových pilotních organizací Pilotního programu mobilní specializované paliativní péče a vedení jednání, která jsou relevantně spojena s tímto tématem.

Schválením tohoto statutu se ruší veškerá předchozí zmocnění osob pověřených výborem ČSPM k jednání jménem ČSPM v oblasti MSPP.

Ke stažení přikládáme Statut pracovní skupiny (PDF).

 

 

Výsledky jednání na Ministerstvu zdravotnictví

Zveřejněno: 6. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Legislativa Média Mobilní paliativní péče

Dne 6. ledna 2017 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR průlomové jednání týkající se hospicové péče. Za ČSPM se ho účastnil předseda L. Kabelka, za APHPP R. Huneš.

Pro ČSPM jsou výsledky tohoto jednání naprosto vynikající. Znamenají, že jsme dosáhli veřejného zájmu Ministerstva zdravotnictví o koncepční rozvoj paliativní péče a MSPP bude s jistotou v systému úhrad od roku 2018.

Na tomto místě tedy děkujeme všem, co se na onom mnohaletém úsilí podíleli. Poděkování patří rovněž Nadačnímu fondu AVAST, který v rámci programu „Spolu až do konce“ tento projekt podpořil.Záznam České televize z tiskové konference, kde jsou výsledky jednání shrnuty, naleznete zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290106

Pilotní program Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) bude pokračovat v roce 2017

Zveřejněno: 27. prosince 2016 | ČSPM dokumenty Mobilní paliativní péče Tisková zpráva

Správní rada VZP na svém jednání 19.12. schválila pokračování pilotního projektu MSPP v roce 2017. Základní parametry jsou popsány v dopisu ředitele odboru úhrad zdravotní péče VZP ing. Mrázka.

Dle vyjádření VZP bude počet organizací, které se budou v roce 2017 na pilotním projektu podílet, rozšířen na maximálně 20. VZP předpokládá pokračování všech pilotních organizací z 1. fáze pilotního projektu s výjimkou Mostu k domovu Zlín.  ČSPM poskytla VZP seznam nových organizací, které mají zájem do pilotního projektu MSPP vstoupit a splňují podmínky personálního zabezpečení této zdravotní služby. Finální výběr provede VZP.

ČSPM považuje Most k domovu Zlín za regionálně důležitého poskytovatele mobilní specializované paliativní péče, který své kvality osvědčil v první fázi pilotního projektu  a požádala VZP, aby bylo i této organizaci umožněno v roce 2017 v pilotním projektu pokračovat.