Ohlédnutí ČSPM za rozvojem nemocniční paliativní péče

Zveřejněno: 30. září 2022 | memorandum nemocniční paliativní péče

ČSPM má radost z velkého pokroku na poli specializované paliativní péče v nemocnicích v posledních letech. Aktivity důležitých aktérů se spojily a v řadě nemocnic je tak dnes dostupná péče konziliárním týmem paliativní péče.

ČSPM děkuje zejména Ministerstvu zdravotnictví České republiky za spolupráci při pilotním projektu a za všechny aktivity, které pomáhají k ukotvení činnosti v systému zdravotní péče!
V uplynulém roce MZ ČR vydalo ve svém Věstníku Standardy péče pro konziliární týmy v nemocnicíchMetodický pokyn pro zavádění této služby. Společně s ČSPM také podrobnou metodiku implementace této služby do zdravotnického zařízení.
Navazujeme tak na memorandum, které spolu 30. 7. 2019 uzavřely MZ ČR, zdravotní pojišťovny a právě ČSPM.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spolupracuje při analýze a interpretaci dat pilotního projektu pro nemocniční paliativní péči z let 2019-2021.
ČSPM děkuje všem zřizovatelům nemocnic, vedením nemocnic a samotným poskytovatelům péče, kteří se o rozvoj paliativní péče ve svých nemocnicích zasazují, oni jsou klíčovými aktéry při zavádění nového druhu péče do nemocnic.
Při ČSPM sdružuje příslušné aktivity Pracovní skupina pro nemocniční paliativní péči, která všechny nemocniční týmy na právě proběhlé konferenci ČSPM přizvala ke spolupráci při rozvoji této odborné služby. Nejbližší setkání se odehraje již 20.11.2022 od 14.30 hod, účast na této platformě je možné domluvit emailem: kafkova.a.pp@gmail.com.
Děkujeme všem dalším osobnostem a institucím, které rozvoj nemocniční paliativní péče podporovali a dále podporují a kteří přispívají významnou měrou k dobrému rozvoji služby.
Chceme zde jmenovat např. Centrum paliativní péče, které společně s NF Abakus nově přispělo brožurou reflektující zkušenosti z podpory nemocničních programů v letech 2016-2021. Existují další významné projekty s globálním dopadem jako Paliatr Vysočina, aktivity neziskových organizací, filantropů a další.
V návaznosti na popsané aktivity se daří vytvářet nemocniční pracoviště s komplexní klinickou i akademickou aktivitou jakým je např. Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, daří se přinášet vzdělávání v paliativní péči do výuky mediků i specializační přípravy dalších oborů.
Rychlý a dobrý vývoj nemocniční paliativní péče potřebuje shodu a spolupráci všech zúčastněných, moc si jí vážíme!

Na MZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče

Zveřejněno: 1. srpna 2019 | ČSPM dokumenty Legislativa memorandum mz

V úterý 30.7. bylo na ministerstvu zdravotnictví slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé všech zdravotních pojišťoven v ČR a za ČSPM její předseda Ondřej Sláma. Svým podpisem všechny strany vyjádřily připravenost a vůli pracovat na systematickém rozvoji paliativní péče.  Česká společnost paliativní medicíny je v memorandu označena za garanta odbornosti a koordinátora zavádění paliativní péče do systému zdravotní a sociální péče. Podpis memoranda považujeme za velký úspěch a současně závazek a odpovědnost.
Tisková  zpráva MZ
Text Memoranda