Ohlédnutí ČSPM za rozvojem nemocniční paliativní péče

Zveřejněno: 30. září 2022 | memorandum nemocniční paliativní péče

ČSPM má radost z velkého pokroku na poli specializované paliativní péče v nemocnicích v posledních letech. Aktivity důležitých aktérů se spojily a v řadě nemocnic je tak dnes dostupná péče konziliárním týmem paliativní péče.

ČSPM děkuje zejména Ministerstvu zdravotnictví České republiky za spolupráci při pilotním projektu a za všechny aktivity, které pomáhají k ukotvení činnosti v systému zdravotní péče!
V uplynulém roce MZ ČR vydalo ve svém Věstníku Standardy péče pro konziliární týmy v nemocnicíchMetodický pokyn pro zavádění této služby. Společně s ČSPM také podrobnou metodiku implementace této služby do zdravotnického zařízení.
Navazujeme tak na memorandum, které spolu 30. 7. 2019 uzavřely MZ ČR, zdravotní pojišťovny a právě ČSPM.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spolupracuje při analýze a interpretaci dat pilotního projektu pro nemocniční paliativní péči z let 2019-2021.
ČSPM děkuje všem zřizovatelům nemocnic, vedením nemocnic a samotným poskytovatelům péče, kteří se o rozvoj paliativní péče ve svých nemocnicích zasazují, oni jsou klíčovými aktéry při zavádění nového druhu péče do nemocnic.
Při ČSPM sdružuje příslušné aktivity Pracovní skupina pro nemocniční paliativní péči, která všechny nemocniční týmy na právě proběhlé konferenci ČSPM přizvala ke spolupráci při rozvoji této odborné služby. Nejbližší setkání se odehraje již 20.11.2022 od 14.30 hod, účast na této platformě je možné domluvit emailem: kafkova.a.pp@gmail.com.
Děkujeme všem dalším osobnostem a institucím, které rozvoj nemocniční paliativní péče podporovali a dále podporují a kteří přispívají významnou měrou k dobrému rozvoji služby.
Chceme zde jmenovat např. Centrum paliativní péče, které společně s NF Abakus nově přispělo brožurou reflektující zkušenosti z podpory nemocničních programů v letech 2016-2021. Existují další významné projekty s globálním dopadem jako Paliatr Vysočina, aktivity neziskových organizací, filantropů a další.
V návaznosti na popsané aktivity se daří vytvářet nemocniční pracoviště s komplexní klinickou i akademickou aktivitou jakým je např. Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, daří se přinášet vzdělávání v paliativní péči do výuky mediků i specializační přípravy dalších oborů.
Rychlý a dobrý vývoj nemocniční paliativní péče potřebuje shodu a spolupráci všech zúčastněných, moc si jí vážíme!

Akreditace klinických pracovišť pro praktickou část specializační přípravy

Zveřejněno: 19. listopadu 2021 | Mobilní paliativní péče mz nemocniční paliativní péče

Pracovní skupina pro vzdělávání představuje manuál

„Jak získat akreditaci pro praktickou část specializační přípravy v nástavbovém oboru Paliativní medicína”,

který přehledně shrnuje nutné kroky v procesu akreditace. Věříme, že tento dokument pomůže klinickým pracovištím v lepší orientaci v problematice akreditace a podpoří zájem o její získání.

 

Další užitečné dokumenty:

 

První Klinika paliativní medicíny v České republice

Zveřejněno: 17. ledna 2021 | časopis nemocniční paliativní péče vzdělávání

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN získalo od 1. ledna 2021 statut samostatné kliniky – vůbec první Kliniky paliativní medicíny v České republice. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., která společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým Centrum podpůrné a paliativní péče vybudovala, stojí nyní v čele kliniky a přibližuje, jakým způsobem bude klinika fungovat a jak se promění práce paliativního týmu, který ve VFN poskytuje své služby pacientům již 6 let. Vznik samostatné Kliniky paliativní medicíny je velkým úspěchem v boji za rozvoj a dostupnost specializované paliativní péče v nemocničním prostředí i výuky paliativní medicíny na 1. LF UK.

Představení kliniky

Klinika paliativní medicíny, která vznikla po vzoru světových pracovišť, je společným pracovištěm VFN a 1. LF UK, čímž se práce týmu významně rozšiřuje o vědeckou a výukovou činnost. V současné době probíhá příprava kurikula pro výuku mediků, aby od příštího akademického roku mohli studenti již od prvního ročníku studovat paliativní medicínu nejen jako nepovinný předmět. Paliativní tým plánuje rozšířit i svou klinickou aktivitu v nemocnici.

Pracovníci kliniky poskytují specializovanou paliativní péči pacientům, kteří onemocněli závažnou nemocí a kromě léčby samotné mají ještě řadu dalších potřeb. Vedle komunikace závažné zprávy a vedení obtížné komunikace v řadě složitých situací nabízejí pomoc s řešením etických dilemat, pomáhají s rozhodováním o přiměřenosti a cíli péče, podílejí se na psychosociální podpoře a managementu refrakterních symptomů, poskytují spirituální podporu. Tato péče je nabízena na všech klinikách. Od začátku spolupracují s klinikou anesteziologie a resuscitace, všemi čtyřmi interními klinikami, s onkologií a významně také s chirurgickými obory.

Paliativní tým se věnuje práci ve dvou oblastech: v ambulantní péči, která slouží primárně pro pacienty, kteří jsou léčeni nebo dispenzarizováni ve VFN, a v konziliární péči pacientům hospitalizovaným na klinikách VFN. Kapacity paliativního týmu jsou primárně určené pacientům VFN, někdy se však stává, že se na tým obracejí nemocní, kteří se potýkají se závažnou nemocí a v zařízeních, kde o ně pečují, není zatím dostupná potřebná podpůrná a paliativní péče. Současná kapacita týmu je kolem 30 pacientů v péči najednou, denně proběhne kolem 10 až 12 intervencí některého člena našeho týmu. Počet vyšetření a intervencí podpůrného a paliativního týmu se každoročně zvyšuje. Klinika paliativní medicíny se aktuálně věnuje pacientům s covid-19, pacientům v těžkém stavu a umírajícím.


Vize a plány do budoucna

Nově vzniklá klinika má velké plány do budoucna, zřízení jednotky paliativní péče s vlastními lůžky je směr, kterým by se klinika chtěla ubírat, a to již v krátké době. Mezi další plány do nejbližších měsíců patří dokončení kurikula pro výuku studentů, uspořádání 3. ročníku celostátního kongresu s mezinárodní účastí Kazuistiky v paliativní medicíně, prohloubení stávající spolupráce na klinikách a její rozšíření tam, kde zatím není paliativní tým běžně přítomen. Pod vedením přednostky Kateřiny Rusinové vznikl také časopis Paliativní medicína odborný recenzovaný profesní časopis České společnosti paliativní medicíny, který již v blízké době bude vycházet jako pravidelné periodikum oboru.

Celému týmu Kliniky paliativní medicíny přejeme hladký vstup do nové éry poskytování a výuky paliativy ve VFN a na 1. LF UK.

Fotografie ze slavnostního otevření kliniky, které proběhlo 13. ledna 2021 za přítomnosti ředitele VFN prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc.