Doporučení pro uzavírání smluv MSPP se zdravotními pojišťovnami

Zveřejněno: 19. března 2018 | Doporučení Mobilní paliativní péče Mobilní specializovaná paliativní péče MSPP Zápisy

DOPORUČENÍ pracovní skupiny pro MSPP České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců pro organizace, které budou žádat o uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami mimo VZP

Všem poskytovatelům MSPP, kteří budou žádat o uzavření smluvního vztahu s dalšími zdravotními pojišťovnami, doporučujeme, aby vyšli pojišťovnám vstříc a vykazovali za jasně daných podmínek a po omezenou dobu data v rozsahu stejném, jako jsme to dělali v době pilotního projektu VZP.

Podrobnosti: 28.2.2018 proběhla schůzka s MUDr. Renatou Knorovou, ředitelkou zdravotního úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny, kterou Svaz zdravotních pojišťoven určil jako zodpovědnou pro oblast MSPP.

Závěry jednání:

  1. ČPZP bude poskytovatelům MSPP po absolvování výběrových řízení s pozitivním výsledkem umožňovat navázání smluvního vztahu.
  2. Vzhledem k tomu, že se ČPZP neúčastnila pilotního projektu, ocenila by data v rozsahu, v jakém jsme je poskytovali VZP, resp. možná menším a jistě po kratší dobu, patrně tři až šest měsíců.
  3. Po důkladném zvážení jak pracovní skupinou MSPP při ČSPM ČLS-JEP tak ve výboru FMH jsme došli k závěru, že doporučíme všem poskytovatelům, aby nad rámec povinností ukládaných zákony a vyhláškami vyšli pojišťovně vstříc a požadovaná data za takto stanovených podmínek poskytli. Půjde opět o tabulku spotřebovaných léků a materiálů a pilotní signální kódy s nulovou hodnotou. Je zřejmé, že tento krok představuje o další zátěž provozu, ale pojišťovny nemají nástroj, jak tuto práci navíc honorovat. Jde tedy o projev dobré vůle a snahy odkrýt karty, nastolit vzájemnou důvěru a pochopení jaký typ péče se u pacientů odehrává a v čem se liší od 925. Je samozřejmě škoda, že se pilotního projektu neúčastnily ostatní pojišťovny, ale to je v tuto chvíli již daný fakt a nelze, než hledat cesty, jak dojít ke vzájemné spolupráci, respektu a shodě. Snad tento náš vstřícný krok bude tím správným směrem.
  4. Nadále platí důrazné doporučení ČSPM a FMH vyvolávat na krajích výběrová řízení na odbornost 926, klidně opakovaně, a to i těmi poskytovateli, kteří v pilotním programu nebyli – smlouvy už nemůžeme vyjednat na centrální úrovni, ale musí vyvinout aktivitu samotní poskytovatelé. ČSPM a FMH může této aktivitě poskytnout podporu a radu, ale nenahradí ji.
  5. MUDr. Knorová bude dosavadní výsledky jednání tlumočit také dalším zdravotním ředitelům

V případě nejasností se mohou poskytovatelé MSPP obracet na prim.MUDr. Závadovou (irena.zavadova@cestadomu.cz). Zároveň dáváme ve známost, že jsme v jednání s MUDr. Salzman-Kučerovou z ústředí VZP a připravujeme seminář pro revizní lékaře pojišťoven, na kterém bychom principy MSPP prezentovali.

Dokument ke stažení [PDF]

Prim. MUDr. Irena Závadová
ČSPM ČLS JEP

Mgr. Marek Uhlíř
Fórum mobilních hospiců

Zápis z jednání výboru ČSPM

Zveřejněno: 19. ledna 2017 | ČSPM dokumenty Zápisy

Dne 11. 1. 2017 proběhlo poslední jednání výboru ČSPM před volbami. Řešil několik důležitých bodů, které se týkají probíhajícího jednání o úhradách MSSP. Dále pak byly na pořadu jednání únorové volby do výboru, tradiční podzimní konference paliativní medicíny a stav webových stránek ČSPM. Všechny informace najdete v zápisu z jednání výboru.

Zasedání ustavujícího výboru ČSPM ČLS JEP po volbách v únoru 2017, Brno, Masarykův onkologický ústav, 29.3.2017 14.00-17.00 hodin

Zápis ze setkání výboru České společnosti paliativní medicíny

Zveřejněno: 6. října 2016 | ČSPM Zápisy

Zápis ze setkání výboru České společnosti paliativní medicíny ke stažení (PDF) 

Jednání výboru ČSPM ČLS JEP

Třebíč, sídlo Mobilního hospice sv. Zdislavy, 5. října 2016

Přítomni: Ladislav Kabelka, Jaromír Matějek, Ondřej Sláma, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Omluveni: Jiří Vorlíček, Eva Hegmonová, Eva Balnerová, Stanislav Filip

Hosté: Pavel Svoboda (MH sv. Zdislavy Třebíč), Jiří Kabát (MH Most k domovu Praha), Eva Vráblová (MH sv.Zdislavy Třebíč), Irena Závadová (Cesta domů Praha), Jana Fialová (MH sv. Zdislavy Třebíč), Eva Hanáková (MH sv. Zdislavy Třebíč)

14.30 uvítání, schválení programu

14.45-17.45 jednání

Pracovní skupina dětské paliativní péče

vhodné ustavit sekci (doporučení ČLS JEP), výbor sleduje práce pracovní skupiny s nadšením s ohledem na výrazný posun ve formulaci priorit a také snahu věnovat se hledání grantových příležitostí.

Mojžíšová, Kabelka – formalizovat vztah ČSPM a dosavadní skupinou dětské paliativní péče formou sekce při ČSPM

XIII. česko-slovenská konference paliativní péče

výbor konstatuje vysokou profesionalitu organizace konference, děkuje sekretariátu ČSPM ČLS JEP a také celému vědeckému a organizačnímu výboru.

Pro příští rok nebude již konference organizována jako česko-slovenská, výbor navrhuje název IX. Národní konference paliativní medicíny – aktuálně navržený termín 2. – 3. 11.2017.

Sál VOP Brno je na tento termín prozatím rezervován. Vnímáme, že konference má stále zvyšující se počet účastníků a také větší diverzitu profesí a zájmů. Rádi bychom tomuto trendu přizpůsobili charakter konference.

Slidelive.com – Jiří Kabát navrhuje nahrávání konference, výbor souhlasí, žádáme J. Kabáta a M. Waldhanse prověřit technické a ekonomické parametry.

Výbor ČSPM požádal dr. Slámu o organizaci přípravy následující konference tak, aby na 23.11. 2016 byl pro setkání výboru připraven soubor návrhů na jiné místo a ev. i termín konference.

Dr. Sláma rozešle email do 2 týdnů členům výboru a novým kandidátům, s pozváním a otázkami k diskusi.

Veškeré informace se sbíhají k dr. Slámovi, v předmětu emailu Konference 2017.

Akreditační komise

byla ustanovena 6.9.2016, dr. Kabelka zvolen předsedou komise, další členové Hegmonová, Filip, Slováček, Kalábová. ČSPM má ze 6.9.2016 schválené kompetence pro teoretické vzdělávání v oboru Paliativní medicína, Dr.Kabelka připravím seznam akreditovaných pracovišť na stránky ČSPM.

MSPP, pilotní program

jsou známy výsledky vyhodnocení pilotního programu, výbor se usnesl na Doporučení k dalšímu průběhu MSPP (9.9.2016) a nyní vydává Stanovisko k vyúčtování a vyhodnocení první fáze programu.

Stanovisko výboru ČSPM ČLS JEP k vyúčtování a vyhodnocení první fáze pilotního projektu MSPP

Výbor ČSPM konstatuje, že podmínky vstupu do pilotního projektu MSPP byly odsouhlaseny výborem společnosti před podpisem smlouvy o pilotním programu, ze dne 31. března 2014. V rámci první fáze pilotního programu byla mimo jiné dohodnuta úhrada péče po dobu nejvýše 30 dnů a principy zálohové platby. Tyto podmínky byly známy všem pilotním organizacím, které s nimi souhlasily.

Výbor ČSPM ČLS JEP velice děkuje organizacím, které se do první fáze pilotního ověření zapojily a respektovaly dohodnuté podmínky.

ČSPM ČLS JEP trvá na principech organizace a výkonu mobilní specializované paliativní péče, včetně potřebného personálního zabezpečení, které jsou popsány v Metodice pilotního projektu. Výbor ČSPM ČLS stanovil základní body pro další vyjednávání svým doporučením, které je přílohou tohoto vyjádření.

Nadále chceme zůstat seriózním partnerem vyjednávání, se snahou pomoci kvalitnímu odbornému i organizačnímu nastavení této nové služby v systému, od roku 2018 jako legitimní součásti Seznamu výkonů.

Očekáváme ze strany partnerů v projektu pozvání k dalšímu jednání o pokračování pilotního programu.

Výbor ČSPM nominuje a jednohlasně schvaluje pro další jednání o programu MSPP tyto své členy a spolupracovníky:

Irena Závadová, Ladislav Kabelka, Jiří Kabát, Ondřej Sláma

Setkání pilotních organizací (MSPP)

Cesta domů (Irena Závadová, Marek Uhlíř) nabízí (a výbor ČSPM souhlasí), že zorganizuje setkání stávajících a případných nových pilotních organizací. Po rozhodnutí správní rady VZP budou z jejich strany rozeslány v rámci Fóra mobilních hospiců pozvánky k hlasování o termínu.

Seminář Parlament 1.11.2016

Centrum paliativní péče Praha a Cesta domů společně převzaly organizační závazek nad seminářem k tématu Mobilní specializované paliativní péče v Parlamentu ČR.

Příprava voleb

příští týden bude jednat předsednictvo ČLS a budou schváleny podmínky elektronických voleb. Po jejich oficiálním obdržení výborem ČSPM se jimi budeme řídit a do konce října bude nominována volební komise z řad členů ČSPM. Volby budou realizovány v lednu 2017.

Hodnotitelé grantů 

MZ ČR, paní ředitelka Novotná – Kabelka navrhne všechny, co se nyní přihlásili

Setkání výboru

bilanční – 23.11.2016 po atestacích, Brno, MOU

Za výbor ČSPM ČLS JEP zapsal

Ladislav Kabelka