Elektronické hlasování

Volby do orgánů organizační složky České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP z.s.
(vzor pro elektronické volby ve Spolupráci se Smluvním partnerem GS&A)

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 5.10.2016 o konání voleb pro období od 3/2017 do 3/2021.

A.Volby se konají do:
a) výboru, voleno bude 9 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

B. Forma voleb:
volby proběhnou elektronicky, jednokolově

C. Volební komise:
výbor zvolil za členy volební komise:
a) MUDr. Lukáš Pochop – předseda
b) MUDr. Kateřina Menčíková – člen
c) MUDr. Regina Slámová – člen
Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

D. Registrace členů:
Volební komise obešle do 20.1.2017 všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které byly členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se do 29.1.2017 registrovali do systému gReception. Pokud má člen v centrální evidenci členů uvedeno více e-mailových adres, musí si pro elektronickou volbu vybrat jednu, tuto při registraci vyplnit a t pro elektronickou volbu používat.

E. Návrhy kandidátů:
Po provedení registrace se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů OS. Z tohoto seznamu může volič do 5.2.2017 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

F. Kandidátní listina:
Na základě navržených kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu Zvlášť do výboru a Zvlášť do revizní komise. Obě kandidátní listiny zveřejní do 14.2.2017 na internetových stránkách OS, příp. v časopise apod.

G. Volební lístky:
Volební komise vypracuje na základě kandidátních listin 2 volební lístky.

H. Volby do výboru a revizní komise:
Každému voliči bude ze systému gReception zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách. Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro Volbu do výboru a revizní komise. Pod stejným heslem (jaké zadal při registraci) se člen přihlásí k Volbě. Volič zaškrtne daný počet kandidátů a odešle vyplněné formuláře. Systém umožní odeslat formuláři V případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnou kandidátů více. Volit je možno do 28.2.2017.

Po ukončení volby bude mít volič možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidí svojí vlastní volbu, nebude ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat.

I. Výsledky voleb.
Volební komise obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Poté sepíše zápis o výsledcích voleb, který podepíší členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky. Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na internetových stránkách OS, příp. v časopise apod.

J. Stížnosti:
Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise uvedenou výše v části hlasování. Stížnost musí obsahovat Stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

K. Archivace:
Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje OS po dobu pěti roků.

L. Další podrobnosti může po projednání se sekretariátem ČLS JEP upravit podle potřeby