Korespondenční hlasování

Volby do orgánů organizační složky České společnosti paliativni mediciny ČLS JEP, z.s.
(Instrukce pro korespondenční volby)

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 5.10.2016
o konání voleb.

A) Volby se konají do
a) výboru
b) revizní komise

B) Forma voleb:
Volby proběhnou korespondenčně, jednokolově – jako doplňující
k většinové elektronické formě voleb

C) Volební komise:
Výbor zvolil za členy volební komise:
a) MUDr. Lukáš Pochop – předseda
b) MUDr. Kateřina Menčíková – člen
c) MUDr. Regina Slámová – člen

D) Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.
E) Návrhy kandidátů:
Řádní členové společnosti mohou navrhovat kandidáty zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise písemně na adresu ČSPM ČLS JEP, Žlutý kopec 7. 656 53 Brno nebo e-mailem na adresu admin@paliativnimedicina.cz do 52.207. Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li Zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat.

F) Kandidátní listina:
Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu do výboru a do revizní komise a výbor ji zveřejní do 14.2.2017 na internetových stránkách společnosti, v časopisu apod. Na základě kandidátních listin vypracuje volební komise volební lístky, které zašle všem řádným členům OS CLS JEP

G) Počty členů:
Do výboru bude voleno celkem 9 členů. Do revizní komise budou volení celkem 3 členové.

H) Hlasování:
Každý řádný člen společnosti obdrží poštou volební lístky do výboru a do revizní komise. Na volebních lístcích budou uvedena jména kandidátů dle kandidátní listiny a volič označí křížkem jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu. Označení více osob nebo uvedení jiné osoby, než která je uvedena na volebním lístku, způsobuje neplatnost hlasu. Označení menšího počtu osob neplatnost nezpůsobuje. Volební lístky s označením volených osob zašle volič do 28.2.2017 (rozhodující je den podání na poštu) na adresu: VOLBY – OS 20125, PO. Box 88, Sokolská 490/31. 120 00 Praha 2. Později zaslaný volební lístek je neplatný.

I) Výsledky voleb
Volební komise provede sčítání hlasů do volených orgánů. Zvlášť sečte platné a neplatné hlasy. Poté sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky. Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, postupuje se podle Volebního řádu ČLS JEP Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba do 31.3.2017 a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách společnosti a CLS JEP

J) Stížnosti:
Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise uvedenou výše v části hlasování. Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována jeho nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise organizační složky ČLS JEP

K) Archivace:
Hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje sekretariát organizační složky CLS JEP po dobu pěti roků.