Elektronické hlasování – informace

Volby do orgánů organizační složky České společnosti paliativní medicíny ČLS
JEP z.s. (elektronické volby ve Spolupráci se Smluvním partnerem GS&A)

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 20. 5. 2020 o konání voleb pro období od 3/2021 do 3/2025.

A. Volby se konají do:
a) výboru, voleno bude 7 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

B. Forma voleb:
volby proběhnou elektronicky ve spolupráci s ČLS JEP

C. Volební komise:
výbor zvolil za členy volební komise:
a) MUDr. Lukáš Pochop – předseda
b) Mgr. Karolína Vlčková – člen
c) Mgr. Radka Alexandrová – člen
Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

D. Registrace členů:
Člen ČSPM potvrdí jeden aktuální kontaktní email, který ČLS JEP zaregistruje do volebního systému gReception. Zadání pouze tohoto emailu umožní členovi vstoupit do systému elektronických voleb a zpřístupní mu volební formuláře. Pokud má člen v centrální evidenci členů uvedeno více e-mailových adres, musí si pro elektronickou volbu vybrat jednu, tuto při registraci vyplnit a pro elektronickou volbu používat.

E. Návrhy kandidátů:
Po provedení registrace se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů ČSPM (mimo členů volební komise). Z tohoto seznamu může volič v termínu od 9. do 21. prosince 2020 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise (včetně sebe). Po uplynutí termínu pro návrhy kandidátů bude systém uzavřen a bude vytvořena kandidátní listina zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní komisi. Na kandidátní listinu budou zařazeni všichni zvolení kandidáti, kteří se svou kandidaturou vysloví souhlas.

Kandidáti se mohou představit v medailonku, který bude zveřejněn na webových stránkách společnosti, podklady spolu s fotografií zasílejte na mailovou adresu jana.kabelkova@paliativnimedicina.cz.
Manuál pro voliče najdete na následujícím odkazu: https://www.cls.cz/aktualne/novy-manual-k-elektronickym-volbam-1266

F. Volba do výboru a revizní komise
Samotná volba bude probíhat v termínu od 18. do 31. ledna 2021. V tomto období budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí. Každý volič může volit pouze jednou. Vybrat můžete max. 7 členů výboru a 3 členy revizní komise.
Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise.

G. Vyhlášení výsledků voleb
Výsledky voleb budou vyhlášeny do 28. února 2021 na webových stránkách společnosti (www.paliativnimedicina.cz).

H. Stížnosti
Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise (sídlo ČSPM). Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

I. Archivace
Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje OS po dobu pěti roků.

MUDr. Lukáš Pochop
předseda volební komise ČSPM ČLS JEP