Zpráva o ustavení a počáteční činnosti Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice

Zveřejněno: 15. dubna 2013 | dokumenty
MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice byla slavnostně ustavena 2. října 2012 na Velehradě za účasti zástupců České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Asociace nemocničních kaplanů.

Součástí ustavujícího jednání byly volby členů výboru a revizní komise. Předsedou katolické asociace se stal MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, místopředsedou P. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., sekretářkou PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. a pokladníkem P. ThLic. Václav Tomiczek. Dalšími členy výboru jsou P. Dr. Vojtěch Eliáš, Th.D. a MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA.

V čele revizní komise stanul Ing. Miroslav Šot, který za svou sekretářku jmenoval Mgr. Hanu Stejskalovou; třetím zvoleným členem tohoto kontrolního orgánu je P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw Furtan.

Katolická asociace nemocničních kaplanů sdružuje nemocniční kaplany a dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví ustanovené Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke službě nemocným a odborníky, např. konzultanty, supervizory, odborné poradce/garanty v oblasti pastorační péče ve zdravotnictví, teology aj.

Působí na celostátní úrovni v souladu s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřenou 20. 11. 2006 a jejím Dodatkem č. 1 z 12. 12. 2011.

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů sleduje svou činností:

  • podporu odborného i osobnostního růstu, včetně konzultační pomoci a supervize, poskytovatelů pastorační péče ve zdravotních a sociálních službách;
  • prosazování pastorační péče jako integrální součásti komplexní zdravotnické péče;
  • zapojení nemocničních kaplanů do zdravotnických týmů;
  • spolupráci s církevními autoritami Katolické církve, zvláště v oblasti vzdělávání nemocničních kaplanů;
  • poskytování konzultační pomoci zařízením zdravotních a sociálních služeb, rovněž církevním a státním orgánům při vypracování zásad pro poskytování pastorační péče na národní úrovni tak, aby byl brán náležitý zřetel na evropská doporučení;
  • pořádání odborných konferencí;
  • spolupráci se vzdělávacími institucemi, jejichž působení se dotýká poslání a cílů asociace, s katolickými i ekumenickými organizacemi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů doporučuje v tomto roce k účasti pracovníků ve zdravotnictví následující aktivity:

  •  na republikové nebo oblastní úrovni

 

Termín Aktivita Místo konání Pořadatel
22. 4. II. celorepublikové setkání
nemocničních kaplanů
Rajhrad Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

a další

3. – 4. 5. V. brněnské bioetické dny:
Ochrana počínajícího života
Brno Moravskoslezská křesťanská akademie

Kolegium katolických lékařů

Diecézní charita Brno

Bioetické centrum Hippokrates

Rada pro bioetiku ČBK

11. 5. VIII. ročník Setkání křesťanských zdravotníků
v Nemocnici Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Praha Kongregace

Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

20. – 23. 6. Duchovní obnova pro zdravotníky
a pracovníky charity
Vranov
u Brna
Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly
22. 6. Třetí pouť lékařů a zdravotníků Svatý Hostýn Kolegium katolických lékařů

Arcibiskupství olomoucké

25. – 28. 7. Exercicie pro lékaře a zdravotníky Velehrad Poutní a exerciční
dům Stojanov
Říjen 2013 XIV. ročník

Bioetická konference

Olomouc Moravskoslezská křesťanská akademie

Etická komise FN Olomouc

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

29. 9. – 3. 10. IX. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů Velehrad Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

a další

 

  • na lokální úrovni

 

Únor 2013 Slavení Světového dne nemocných
Říjen 2013 Setkání pracovníků ve zdravotnictví u příležitosti
sv. Lukáše, patrona lékařů

 

 

Kontakt na Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR:

PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 562/9, pošt. schránka 193

771 01 Olomouc

E-mail: sekretariat.kank@seznam.cz