Teoretické vzdělávání v oboru Paliativní medicína

Teoretická příprava v oboru Paliativní medicína zahrnuje podle nového vzdělávacího programu 6 kurzů. Kurzy jsou určeny lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. 

Pořádání kurzů od roku 2022 převzala Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. Kurzy budou nadále probíhat v Praze a v Brně.

Etické a právní aspekty paliativní a hospicové péče
  • Obsahem kurzu je úvod k problematice paliativní medicíny. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik jsou prezentována základní hodnotová a etická východiska paliativní medicíny a právní rámec pro její poskytování. Školenec dostane příležitost hlouběji nahlédnout typologii nemocných, řešených otázek, možných úhlů pohledu. Bude mít možnost konfrontovat své postoje a klinické zkušenosti, hlouběji proniknout do etických a právních aspektů.
Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče
Psychologie v paliativní a hospicové péči
  • Kurz je veden klinickými psychology se zkušeností se specializovanou paliativní péčí a kaplany. Kromě teoretických přednášek je součástí kurzu aktivní práce účastníků – kurz je interaktivní. Účelem kurzu je pomoci účastníkům pochopit psychologické a existenciální aspekty prožívání závažného onemocnění, vyjasnit vlastní roli jako lékařů v kontextu pokročilého nevyléčitelného onemocnění, seznámit se s účinnými strategiemi a možnostmi podpory pacienta a jeho blízkých a naučit se pracovat s vlastními limity.
Komunikace v paliativní a hospicové péči
  • Správně vedená komunikace je základem k tomu, aby pacient a jeho blízcí porozuměli situaci, dokázali přemýšlet o vlastních hodnotách, preferencích, obavách a nadějích. Kurz je zaměřen na vedení rozhovorů s pacienty i jejich blízkými: na sdělování závažných zpráv (závažná diagnóza, ukončení cílené terapie, limitace péče atd.), komunikaci časných i pozdních cílů péče a stanovování plánů další péče založených na získaných informacích o hodnotách a preferencí nemocných i jejích blízkých. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou. V kuzu se lékaři naučí základní komunikační nástroje, zvládat komunikačně náročné situace včetně vedení rodinných konferencí.
Management bolesti a ostatních symptomů
  • Absolvent kurzu získá ucelené znalosti v oblasti léčby nádorové a nenádorové chronické bolesti a dalších tělesných a psychických symptomů, které provázejí závažná nevyléčitelná onemocnění. Kurz přináší přehled možností paliativních postupů u nádorových onemocnění, chronického selhání ledvin a srdce, CHOPN a nejčastějších neurologická onemocnění.
Multidisciplinární kazuistický seminář
  • Cílem kurzu je naučit týmově pracovat s individuálním plánem péče, který budou zohledňovat jak potřeby a preference pacientů, tak reálné možnosti s ohledem na základní onemocnění a jeho prognózu. Výuka bude probíhat formou týmové páce s konkrétními klinickými kazuistikami.