O společnosti

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM ČLS JEP) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

ČSPM je hlavním nositelem odbornosti v oblasti paliativní medicíny v České republice. Odborná společnost nabízí nejnovější současné informace o stavu, vývoji a standardizovaných postupech paliativní léčby a péče v ČR jak odborníkům, tak i státním, mezinárodním a nestátním organizacím.

V současné době sdružuje téměř 400 odborníků na paliativní přístup z řad lékařských i nelékařských profesionálů. 

ČSPM je kolektivním členem Evropské asociace paliativní péče (EAPC).

Naše vize
 

Každý občan ČR má mít možnost využívat erudovaného paliativného přístupu dle svého zdravotního stavu a místa poskytování péče s konečným cílem zlepšení celkové kvality a komfortu života.

Naše poslání
 

Kvalitativně a kvantitativně zlepšit poskytování paliativní péče v ČR. Systematizovat a zlepšovat paliativní postupy a implementovat je do každodenní klinické praxe. Zajistit paliativní gramotnost a dovednosti mezi klinickými pracovníky a informovanost mezi laiky. Skrze tuto snahu ovlivnit zdraví, nezávislost a kvalitu života nevyléčitelně nemocných lidí a jejich blízkých.


Strategie dosahování naší vize

1

Rozšíření odborných znalostí a zkušeností paliativní medicíny mezi klinické pracovníky formou vzdělávacích akcí a obecnou popularizací. Významnou část představuje klinický a teoretický výzkum, který je nutné podpořit.
 

2

Rozšířit počet zdravotních i nezdravotních pracovníků, kteří budou prosazovat základní principy paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké. Měli by také ovlivňovat veřejné mínění nebo vzdělanost populace.
 

3

Vypracovat ucelený a motivační systém vzdělávání v paliativní medicíně, který by byl natolik otevřený a zároveň odborný, aby poskytoval dostatek vědeckých poznatků a zkušeností, ale i potřebnou motivaci absolventům.
 

4

Poskytovat a představovat odborné stanovisko, strategie a politiky veřejným institucím a organizacím tak, aby byl podpořen systémový rozvoj paliativní medicíny v ČR.

 

5

Zvýšit veřejnou angažovanost a společenskou citlivost pro péči o těžce nemocné a umírající lidi. Iniciovat a podílet se na mediálních kampaních a osvětových akcích.

 

JAK SE STÁT ČLENEM?

Přihlašování do České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) probíhá přes elektronický registrační systém České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která je pro ČSPM zastřešující organizací.

Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.