Členství

Proč se stát členem ČSPM? 

Paliativní péče je v posledních letech dynamicky se rozvíjejícím oborem na zdravotně sociálním pomezí. Česká společnost paliativní medicíny je dominantním hráčem v garanci medicínské odbornosti a tím i v rozvoji paliativní péče v České republice. Členové ČSPM se mohou srkze činnost odborné společnosti přímo podílet na tvorbě národní strategie rozvoje a zlepšování dostupnosti i kvality paliativní péče. 

Co mohou členové ČSPM dělat?

Aktivně se zapojit do činnosti sekcí odborné společnosti. Spoluutvářet a koordinovat aktivity na celostátní i regionální úrovni. Zapojit se do specializovaných pracovních skupin v rámci odborné společnosti.

Velmi uvítáme aktivní zapojení členů a těšíme se na užší spolupráci.  

Jak se stát členem ČSPM?

Přihlašování do České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) probíhá přes elektronický registrační systém České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která je pro ČSPM zastřešující organizací.

Řádným členem ČSPM ČLS JEP, z. s.:

 • se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP, z. s. a zaváže se přispívat k jejich plnění
 • se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Žádost o přijetí se zdůvodněním je nutno zaslat předsednictvu ČLS JEP, z. s., které rozhodne o přijetí každé právnické osoby individuálně. Členství právnické osoby je upraveno schválenou přihláškou pro právnické osoby .

Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.


Přihláška do ČSPM

Online registrace

Přihlášky do ČSPM se podávají elektronicky přes registrační formulář ČLS JEP.

Společně s přihlášením do odborné společnosti se můžete stát také členem některé se sekcí ČSPM. V současné době má ČSPM 3 samostatné sekce – Sekci dětské paliativní péče, Sekci geriatrické paliativní péče a Sekci pro etiku v paliativní péči. 

Řádné členství v ČLS JEP vzniká po schválením přihlášky výborem ČSPM a po zaplacení členských příspěvků


Členské příspěvky 

Výše členských příspěvků se skládá ze základního členského příspěvku ČLS JEP, který činí 400 Kč ročně, a z členského příspěvku organizační složce (ČSPM).

Správu členských registrací a úhradu členských příspěvků zajišťuje:
Centrální evidence členů ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

e-mail: cle@cls.cz
tel.: 224 266 223


Elektronický profil člena

Nový elektronický nástroj umožňuje:

 • aktualizovat kontaktní údaje, kromě emailové adresy (ta je unikum a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz)
 • rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
 • kontrolovat platby za členství
 • stáhnout si doklad o zaplacení

Spravujte pohodlně Vaše členství v odborné společnosti s pomocí profilu člena. Uživatelský manuál Vám poradí, jak na to.  


Oceněné osobnosti

Během Celostátní konference paliativní medicíny se tradičně uděluje ocenění nominovaným osobnostem. Nominovat je může kdokoli s přímou pracovní zkušeností s danou osobou (kolega, nadřízený, mentor, vedoucí kvalifikační práce, apod.). Ocenění je rozděleno do dvou kategorií:

Cena za významný přínos se uděluje člověku, který se významně zasadil o rozvoj paliativní péče v České republice. Může to být lékař, zdravotní sestra nebo jiný pracovník v přímé péči, ale také osoba činná mimo přímou péči – novinář, pedagog, úředník, filantrop. Hlavním kritériem v tomto případě není kvalita péče o pacienty a jejich rodiny (pro tento účel slouží Cena za příkladnou praxi v paliativní péči), ale přínos pro rozvoj paliativní péče na systémové úrovni.

Cena za příkladnou praxi se uděluje člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliativní péči pacientům a jejich rodinám (typicky hospic, nemocniční paliativní tým, ambulance paliativní medicíny). Může to být lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník nebo jiný člen týmu služeb přímé péče, který ve své práci podává excelentní výkon, je inspirací pro druhé a může sloužit jako vzor v péči o pacienty a jejich rodiny. 

Seznam oceněných

2018

Cena za významný přínos v paliativní péči v ČR

 • Mgr. et Mgr. Benešová Hana

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

 • MUDr. Kočendová Alena
2019

Cena za významný přínos v paliativní péči v ČR

 • PaedDr. Baudišová Jarmila

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

 • Klimeš Pavel
2020

Cena za významný přínos v paliativní péči v ČR

 • prof. MUDr. Vorlíček Jiří, CSc.

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

 • Lékař: MUDr. Staňková Helena
 • Nelékařská profese: Mgr. Alexandrová Radka
 • Zdravotní sestra: Mgr. Ledererová Kateřina
2021

Cena za významný přínos v paliativní péči v ČR

 • MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D.

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

 • Lékař: MUDr. Pachner Martin
 • Nelékařská profese: Mgr. Tichá Kateřina, DiS.
 • Zdravotní sestra: Bc. Audyová Magda / Nováková Barbora, DiS.
2022

Cena za významný přínos v paliativní péči v ČR

 • Bc. Husovská Bronislava, DiS.

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

 • Lékař: MUDr. Polišenská Jitka
 • Nelékařská profese: Mgr. Marková Monika
 • Zdravotní sestra: Mgr. Kosíková Jitka
2023

Cena za významný přínos v paliativní péči v ČR

 • Ak. malířka Špinková Martina

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

 • Lékař: MUDr. Štokrová Eliška
 • Nelékařská profese: Pitrofová Jiřina
 • Zdravotní sestra: Mgr. Šrámková Jana