Členství

Proč se stát členem ČSPM? 

Paliativní péče je v posledních letech dynamicky se rozvíjejícím oborem na zdravotně sociálním pomezí. Česká společnost paliativní medicíny je dominantním hráčem v garanci medicínské odbornosti a tím i v rozvoji paliativní péče v České republice. Členové ČSPM se mohou srkze činnost odborné společnosti přímo podílet na tvorbě národní strategie rozvoje a zlepšování dostupnosti i kvality paliativní péče. 

Co mohou členové ČSPM dělat?

Aktivně se zapojit do činnosti sekcí odborné společnosti. Spoluutvářet a koordinovat aktivity na celostátní i regionální úrovni. Zapojit se do specializovaných pracovních skupin v rámci odborné společnosti.

Velmi uvítáme aktivní zapojení členů a těšíme se na užší spolupráci.  

Jak se stát členem ČSPM?

Přihlašování do České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) probíhá přes elektronický registrační systém České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která je pro ČSPM zastřešující organizací.

Řádným členem ČSPM ČLS JEP, z. s.:

  • se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP, z. s. a zaváže se přispívat k jejich plnění
  • se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Žádost o přijetí se zdůvodněním je nutno zaslat předsednictvu ČLS JEP, z. s., které rozhodne o přijetí každé právnické osoby individuálně. Členství právnické osoby je upraveno schválenou přihláškou pro právnické osoby .

Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.


Přihláška do ČSPM

Online registrace

Přihlášky do ČSPM se podávají elektronicky přes registrační formulář ČLS JEP.

Společně s přihlášením do odborné společnosti se můžete stát také členem některé se sekcí ČSPM. V současné době má ČSPM 3 samostatné sekce – Sekci dětské paliativní péče, Sekci geriatrické paliativní péče a Sekci pro etiku v paliativní péči. 

Řádné členství v ČLS JEP vzniká po schválením přihlášky výborem ČSPM a po zaplacení členských příspěvků


Členské příspěvky 

Výše členských příspěvků se skládá ze základního členského příspěvku ČLS JEP, který činí 400 Kč ročně, a z členského příspěvku organizační složce (ČSPM).

Správu členských registrací a úhradu členských příspěvků zajišťuje:
Centrální evidence členů ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

e-mail: cle@cls.cz
tel.: 224 266 223


Elektronický profil člena

Nový elektronický nástroj umožňuje:

  • aktualizovat kontaktní údaje, kromě emailové adresy (ta je unikum a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz)
  • rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
  • kontrolovat platby za členství
  • stáhnout si doklad o zaplacení

Spravujte pohodlně Vaše členství v odborné společnosti s pomocí profilu člena. Uživatelský manuál Vám poradí, jak na to.