Sekce geriatrické paliativní péče


Posláním Sekce je zajištění nejvyšší možné kvality života pro seniory s život omezujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny v České republice. Cílem činnosti je napomáhat zajištění dostupnosti paliativní péče pro každého geriatrického pacienta žijícího s život ohrožujícím nebo omezujícím onemocněním a jeho rodinu na všech úrovních péče i v domácím prostředí.

Sekce provádí mapování stavu, analytickou činnost, navrhuje rámcové cíle a priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k rozvoji geriatrické paliativní péče. Podílí se na zvyšování odborných znalostí členů a podporuje vědeckovýzkumnou činnost. Podílí se na rozvoji odborné spolupráce mezi svými členy a organizacemi a institucemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí, úzce spolupracuje zejména s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP.

RADA SEKCE

MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
vedoucí sekce

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D
člen sekce

MUDr. Vendula Mazancová
členka sekce

Bc. Jana Fialová
členka sekce