Nemocniční paliativní péče

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče


Pracovní skupina (PS) pro nemocniční paliativní péči byla zřízena výborem ČSPM v roce 2020 za účelem zajištění systematického rozvoje paliativní péče v tomto segmentu.  Činnost PS spočívá v mapování stavu a analytické činnosti a na základě zjištěných dat PS navrhuje rámcové cíle a priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k dalšímu rozvoji.

V roce 2020/2021 byly stanoveny tyto priority: 

  • vytvoření datové základny, pojmenování forem nemocniční PP, příprava startovací analýzy stavu nemocniční PP a jejich sdílení s odbornou veřejností 
  • pojmenování forem úhrady nemocniční PP, vyjednávání modelů úhrady, mechanismy financování pro rozvoj pracovní skupiny, nemocniční PP, dotační grantové programy (strukturální fondy, MZ ČR, MPSV, AVAST) 
  • edukace odborné veřejnosti 
  • advokacie v regionech pro rozvoj nemocniční PP, analýza funkčních modelů ze zahraničí 
  • přizvání týmů mimo pilotní program – komunikace s paliativními týmy mimo pilot, vytvoření komunikačního kanálu, vytvoření metodické opory, návaznost na pilotní projekt, převzetí materiálů z pilotního projektu, platforma pro setkávání 

Další témata, která PS řeší: 

  • mentoring při rozvoji nemocniční paliativní péče 
  • spolupráce s příslušnými úřady při vyjednávání podob dotačních a grantových programů 
  • příprava edukačních programů jednotlivých profesí nemocničních týmů 
  • ambulance PM v nemocnicích (výkony a financování) 
  • paliativní jednotky v nemocnicích (modely a možnosti)

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

MUDr. Ondřej Kopecký

vedoucí pracovní skupiny, Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Adam Houska

zástupce vedoucího pracovní skupiny, Podpůrný a paliativní tým FNKV, Praha

MUDr. Zuzana Křemenová

členka pracovní skupiny, Oddělení paliativní péče FTN, Praha

Mgr. Hana Benešová

členka pracovní skupiny

MUDr. Lucie Hrdličková

členka pracovní skupiny, Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol 

PhDr. Marie Marečková

členka pracovní skupiny

Mgr. Petr Vrzáček

člen pracovní skupiny

Členy PS volí a odvolává výbor ČSPM ČLS JEP.

PŘEHLED VYDANÝCH DOKUMENTŮ