Implementace Stanoviska k poskytování život udržující léčby dětským pacientům

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům bylo přijato Sekcí dětské paliativní péče ČSPM dne 30. 4. 2019, a následně schváleno Etickou komisí ČLK, Českou pediatrickou společností, Českou neonatologickou společností, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP.
Stanovisko analogicky k doporučením dopadajícím na poskytování marné a neúčelné péče zletilým pacientům v obecné rovině prohlašuje, že v závěru života nevyléčitelně nemocného dětského pacienta (tj. pacienta mladšího 18 let) již určitá léčba nemá být poskytována, nevede-li k záchraně pacientova života, uchování jeho zdraví či udržení přijatelné kvality života a zatěžuje-li pacienta zbytečným strádáním či rizikem komplikací (tzv. neúčelná léčba).

Dokument Implementace vznikl jako doporučení, jak Stanovisko zapracovat do vnitřních předpisů poskytovatele zdravotních služeb majícího ve své péči dětského pacienta, u něhož nastanou pochybnosti o tom, zda je určitá léčba vzhledem ke všem okolnostem účelná. Smyslem vnitřního předpisu je podrobněji rozpracovat postup, na jehož základě bude moci v konkrétním případě poskytovatel resp. ošetřující tým společně s pacientem příp. osobami oprávněnými rozhodovat za pacienta dospět k závěru, že zvažovaná léčba není účelná a nebude pacientovi poskytnuta.