Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR

Projekt České společnosti paliativní medicíny za finanční podpory nadačního fondu Kladné nuly

O PROJEKTU

Projekt Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR probíhá od května 2023 po dobu 20 měsíců.

Cílem projektu je podpořit implementaci paliativní péče do vzdělávacích programů na lékařských fakultách tak, aby co nejvíce studentů medicíny končilo pregraduální studium s „balíčkem“ základních znalostí a dovedností nezbytných pro péči o pacienty se závažným onemocněním a jejich rodiny. V současnosti se na většině lékařských fakult paliativní péče v nějaké formě objevuje, často jsou to však nesystematizované aktivity jednotlivých učitelů v rámci volitelných a nepovinných aktivit a rozdíly mezi jednotlivými lékařskými fakultami jsou obrovské. Cílem projektu není sjednotit
výuku podle jednoho vzoru, to vzhledem k fungování fakult a odlišností jednotlivých vzdělávacích programů není možné ani žádoucí. Ambicí projektu je podpořit vyučující ze všech fakult v tom, aby:

  • měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti a inspiraci do výuky a rozvoje paliativní medicíny v akademickém prostředí, a to jak v rámci českých univerzit, tak se zahraničím
  • měli možnost sdílet zkušenosti s advokacií a vyjednáváním s vedením fakult o postavení paliativní péče v rámci kurikula
  • měli možnost podpořit rozvoj výuky v paliativní péči s ohledem na potřeby dané fakulty (finanční podpora rozvoje předmětů, stáží, zapojení externích vyučujících, apod.)
  • měli dostupné výukové materiály a didaktické metody pro svůj individuální růst v roli učitele (většina lékařů, kteří na LF učí, nikdy žádné pedagogické vzdělávání neabsolvovala)

Projekt má dvě základní části – projekty jednotlivých fakult a doprovodný program.

Fakultní projekty
Vzhledem k rozdílné startovací situaci jednotlivých fakult nesměřujeme k dosažení stejné úrovně všech škol na výstupu projektu. Tým každé fakulty vypracoval rozvojový plán pro zásadní zlepšení pozice paliativní péče v rámci kurikula. Součástí rozvojového plánu je vytvoření optimálního modelu integrace paliativní péče do vzdělávacích osnov a stanovení kroků k jeho naplnění.
Každá lékařská fakulta má v rámci rozvojového plánu definované konkrétní cíle, kterých díky projektu dosáhne. Tyto cíle mohou být a jsou na jednotlivých fakultách odlišné (např. zavedení paliativní péče do povinné výuky, posílení kapacity vyučujících, zdokonalení výukových materiálů, spolupráce se zahraničními mentory aj.). 

 
Doprovodný program
Druhou částí projektu je doprovodný program, společný pro všechny fakultní týmy. Tento program zaštiťuje pracovní skupina pro vzdělávání při České společnosti paliativní medicíny. Cílem této aktivity je vytvoření komunity vyučujících paliativní péče, která bude umožňovat sdílení dobré praxe, vzájemnou inspiraci a další rozvoj v této oblasti.

VEDENÍ PROJEKTU

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

oslama@mou.cz

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

radka.buzgova@osu.cz

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

MUDr. Sára Víchová

sara.vichova@paliativnimedicina.cz


ÚČASTNÍCI PROJEKTU

2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta v Plzni UK

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  CO UŽ SE POVEDLO

V květnu 2023 se k projektu přihlásily všechny lékařské fakulty v České republice.

Pověřené fakultní týmy vypracovaly rozvojové plány, sedm z osmi projektů bylo v září 2023 schváleno k finanční podpoře.  

2 workshopová setkání zaměřená na sdílení dobré praxe, včetně účasti zahraničních mentorů

Alchymie prezentace – workshop prezenčních dovedností pro vedoucí pracovníky a širší fakultní týmy

FOTOGALERIE

Nadační fond Kladné nuly financuje projekt Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR.

DĚKUJEME.