Dušnost

Základní informace


Úvod: 

 • dušnost je subjektivní příznak charakterizovaný pocitem ztíženého  dýchání a nedostatku vzduchu 
 • klinické projevy dušnosti jsou patrné především v oblasti hrudníku, dítě  zapojuje pomocné dechové svaly, pozorujeme tedy vtahování mezižebří,  jugula, nadklíčků, alární souhyb 
 • starší děti často zaujímají ortopnoickou polohu 
 • dušnost je někdy doprovázena také respiračními zvukovými fenomény  (grunting, stridor, pískoty), které mohou být vodítkem k terapii 

Příčina: 

 • onemocnění respiračního systému (záněty dýchacích cest, pneumonie, exacerbace astmatu, hlenová zátka, nádory utlačující dýchací cesty, plicní  fibróza, hemoptýza) 
 • onemocnění kardiálního původu (plicní embolie, městnavé srdeční selhání) 
 • neuromuskulární onemocnění  
 • u některých onemocnění je příčina často multifaktoriální a s postupují cím časem dochází k pozvolné progresi dušnosti (např. u dětí s DMO) 
 • dušnost je v terminální fázi onemocnění častým symptomem, dechový vzorec zde často přechází do obrazu Cheyne-Stokesova dýchání, při  kterém dochází k periodickému změlnění a zpomalení dechu, po krátké apnoické pauze následuje jeho zrychlení a prohloubení  

Důležité poznámky:  

 • dušnost je subjektivní pocit, proto tíže dušnosti často nekoreluje  s objektivně měřitelnými metodami (saturace, kapnémie) 
 • podíl psychického ladění je nezanedbatelný, projevy dušnosti často velmi  znepokojí rodinu a pečující 

Terapie:  

 • pokud je možné zjistit příčinu, spočívá terapie v kauzální léčbě doplněné  o symptomatickou terapii 
 • důkladně zhodnotíme anamnestická data, klinický projev a míru decho vého úsilí  
 • základním kamenem terapie je zklidnění dítěte 
 • působte uvolněně, klidně, snažte se odvést pozornost 

1) Nefarmakologická: 

 • uložte dítě do polohy, která mu nejvíce vyhovuje, výhodná je poloha v polosedě 
 • zvolte typ oblečení, které je volné, dítěti příjemné 
 • vhodný je čerstvý chladný vzduch, otevřete okno (obvykle to má i psy chologický efekt) 

2) Farmakologická:  

Je možné aplikovat oxygenoterapii – zvlhčený kyslík 1-5 l/min nebulizací, inhalujeme většinou maskou či nosními brýlemi. 

a) bronchodilatační látky: při spasmu dolních cest dýchacích

 • salbutamol (Ventolin Inhaler N): betamimetikum, 1-2 (4) vstřiky dle  klinické odezvy možno opakovat à 20minut, při opakovaném podání monitorovat nežádoucí účinky (tachykardie, třes, agitovanost). Účinek nastupuje do 5 min, přetrvává 4-5 hod. U menších dětí je  nutné podávat přes chamber (větší efektivita).  
 • ipratropium bromid (Atrovent N) – antagonizuje účinek acetylcho linu, má bronchodilatační účinek, snižuje tvorbu hlenu. Účinek nastupuje po inhalaci do 15 minut, jeho vrcholu je dosaženo během  1-2 hodin a přetrvává až 6 hodin. 
 • Dávkování: 1-2 vstřiky, možno opakovat á 20 min první 2 hodiny, poté à 4-6 hod  
 • Kombinované preparáty (např. Berodual) – kombinace dlouhodobě  působícího betamimetika a ipratropia.  

b) kortikody: jsou s výhodou používány u infekcí horních cest dýchacích (např. záněty hrtanu u malých dětí), působí protizánětlivě, snižují otok sliznice

 • Dexamethasone: lze užít perorální či rektální cestou, k rychlejšímu nástupu účinku i nitrožilně. Dávka 0,15 – 0,6 mg/kg  

c) adrenalin 1:1000 – 1-5 ml do 5-10 ml fyziologického roztoku, nebulizací inhalovat 5 minut 

d) benzodiazepiny, opioidy: při významné dušnosti je cílem dosažení největšího možného komfortu,  snížení úzkosti a subjektivního vnímání dechových potíží

 • Benzodiazepiny: mají anxiolytický efekt (midazolam, clonazepam, diazepam)
  midazolam p.o. nebo gastrostomií 0,5 mg/kg (účinek za 15-30 min)
  midazolam bukálně, intranazálně 0,1 mg/kg (účinek za 5-15 min)
  midazolam intravenózně

  0,1-0,3 mg/kg (účinek do 2 minut)

 • Opioidy: k ovlivnění dušnosti se podává 30-50 % dávky užívané na bolest. Např. morfin p.o. dle věku dítěte 0,025-0,05-0,1 mg/kg/dávku à 4 hodiny 

TERMINÁLNÍ DUŠNOST: nejčastěji je využívaná kombinace silného opioidu s benzodiazepinem. Tuto kombinaci je možné podat intravenózně nebo  subkutánně. 

Plán pro management


Příčina:  

 • plicní (zánět dýchacích cest, pneumonie, plicní intersticiální procesy)  
 • mimoplicní (útlak dýchacích cest v mediastinu, kardiální či neuromusku lární příčina) 

Krok 1  

 • uložte dítě do polohy, která mu nejvíce vyhovuje, výhodná je poloha v po losedě 
 • zvolte typ oblečení, které je volné, dítěti příjemné 
 • vhodný je čerstvý chladný vzduch, otevřete okno 
 • dle možností – aplikujte kyslík 1-5 l/min maskou nebo nosními brýlemi 

Krok 2  

V případě expirační dušnosti a pískotů užijte bronchodilatační látky 

 • Ventolin Inhaler N 1-2 (4) vstřiky co 20 min do nástupu efektu 
 • Atrovent N 2 vstřiky 

V případě stridoru a inspirační dušnosti:

 • Fortecortin 4 mg tbl. – 0,15 mg/kg p.o., dexamethazon čípky p.r.
 • Dexametazon 0,2-0,6 mg/kg i.v. bolus 
 • Adrenalin 1 mg/1 ml 1-3 ml a 5 ml 1/1 FR, inhalovat 5-10 min 

Krok 3 

Je-li dušnost závažná, podejte benzodiazepiny a event. opioidy ke snížení míry dyskomfortu.  

 • Např. Dormicum inj. 0,1 mg/kg aplikovat stříkačkou s rozprašovačem, ½ dávky do obou nosních dírek.  
 • Morfin susp. dle věku dítěte hmotnosti 0,025 – 0,5 – 0,1 mg/kg/dávku p.o. 

Pokud dušnost přetrvává nebo pro konzultaci – volejte paliativní tým.  

Informace pro rodiče a pečující 


Co je to dušnost?  

 • jde o běžnou zkušenost – například – při rychlém běhu máme potřebu hlubokého a rychlého dýchání 
 • případně může být obtížné se nadechnout či vydechnout 
 • často je dušnost spojená se strachem: dítě může mít obavy, že se nedokáže nadechnout nebo že se udusí 
 • dušnost často přichází v záchvatech, kdy dochází k jejímu postupnému zhoršování 
 • je normální, že když trpí Vaše dítě dušností, že Vy máte strach a cítíte velké obavy  

Jaké mohou být příčiny dušnosti?  

 • nádor může utlačovat plíce nebo dýchací cesty 
 • v plicích nebo v jejich okolí se může hromadit tekutina 
 • dítě může mít nedostatek červených krvinek 
 • příčinou může být i zápal plic 
 • bez ohledu na příčiny – dušnost často přichází v záchvatech a je zhoršována strachem a obavami 

Jak mohou pomoci zdravotníci?  

 • mohou být schopni léčit příčinu způsobující dušnost (např. nedostatek  červených krvinek, zánět plic nebo dýchacích cest) 
 • mohou předepsat léky, které omezují vnímání nepříjemných pocitů  spojených s dušností 
 • mohou Vás a Vaše dítě naučit relaxační techniky, které sníží vnímání dušnosti 

Jak může být Vaše dítě léčeno?  

 • může být léčena příčina dušnosti 
 • morfin je velmi účinným lékem proti bolesti, v nižších dávkách velmi dobře  omezuje dušnost, jeho mírný zklidňující efekt navíc pomůže dítě uvolnit  a dále dušnost zmírnit 
 • pokud nějaký nádor utlačuje dýchací cesty, mohou pomoci kortikoidy – některým dětem pomáhá vdechování kyslíku 
 • antibiotika většinou nepomáhají, pokud se ovšem nejedná o prokázaný  zánět plic 

Jak můžete pomoci Vy?  

Je mnoho věcí, které můžete udělat – využijte ty, které Vašemu dítěti nejvíce pomáhají:  

 • ujištění a klid jsou v tomto případě podstatné – protože strach dušnost  zhoršuje: snažte se působit klidně a sebejistě, i když se tak necítíte 
 • Vašemu dítěti může pomoci, když cítí čerstvý vzduch ve tváři – otevřené  okno nebo větrák či fén mohou být velmi efektivní 
 • některým dětem se lépe dýchá v určité poloze – může to být vsedě  v předklonu nebo vleže na určitém boku – polohu je možné pohodlně  zajistit například pomocí polštářků 
 • pokud Vaše dítě umí nějaká dechová cvičení (například pomalé dýchání  do břícha, nebo pomalý výdech přes sevřené rty), podpořte je v jejich  provádění 
 • užitečné mohou být i další relaxační techniky nebo hry způsobující  odvedení pozornosti